اعلام دستمزد مبنای کسرحق بیمه در سال ۱۴۰۰ + جدول

طی بخشنامه ای از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دستمزد مبنای کسرحق بیمه در سال ۱۴۰۰ صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: باتوجه به بخشنامه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه ۲۳ اسفند سال گذشته شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری با جزئیات زیر اعلام می‌شود.

بر این اساس حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال اعلام می‌شود. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه ۱۳۹۹، معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال به شرح زیر افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۰=۸۲/۷۸۵+۱.۲۶* آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹

با توجه به اینکه طبق بند ۳ تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل ماهیانه مبلغ ۶ میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه مورخ یکم شهریور ۹۹ هیات محترم وزیران مبلغ ۳ میلیون ریال به عنوان حق مسکن (از ابتدای تیر ۱۳۹۹) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های ۵ و۵.۱ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

چنانچه براساس مصوبه هیات محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام می‌شود.

به موجب بند ۲ مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، تمامی کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طبقه بندی مشاغل) که دارای حداقل یکسال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است به مبلغ روزانه ۴۶ هزار و ۶۶۷ ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

شایان ذکر است، ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای یکم فروردین ۹۵( برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از یکم فروردین ۱۴۰۰، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال) درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۰ کارفرما از ارسال و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام نکند، دستمزد آنها به شرح بندهای ۲ و۳ مذکور تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طوراختیاری مطابق بخشنامه امور بیمه شدگان مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ برابر ۱.۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۹ از رقم روزانه ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و۷۸۵ ریال مطابق روش زیر در سال جاری افزایش می‌یابد که در هرحال از ۱.۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه سال ۱۴۰۰=( ۸۲/۷۸۵+۱.۲۶* آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۹)

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۰ معادل رقم روزانه ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۳۹۹ باشد، می بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۹۹ رعایت شود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۰= (۸۸۵/۱۶۵* ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ معادل ۲/۳)

کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۰ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ترمیم می‌شود.
ضریب دستمزدی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند ۷ جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین و از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می‌شود.

الف) رانندگان بین شهری

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و…
۱.۲ برابر حداقل دستمزد ۱.۵ برابر حداقل دستمزد


ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و…) رانندگان اتوبوس درون شهری
۱.۱ برابر حداقل دستمزد ۱.۱ برابر حداقل دستمزد ۱.۱ برابر حداقل دستمزد


با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار ومسافر بین شهری (ضریب ۱/۵) معادل یک میلیون و ۳۲۸ هزار، بابت رانندگان مینی بوس وسواری (ضریب ۱/۲) معادل یک میلیون و ۶۲ هزار ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱/۱) معادل ۹۷۴ هزار ریال تعیین می‌شود.

ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند ۴ جلسه مورخ ۲۳/‏۱۰/‏۹۲‬ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح زیر تعیین و از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگردرجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۱/۴ برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۱/۳ برابر حداقل دستمزد
ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۱/۲ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱/۲، ۱/۳، ۱/۴ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب یک میلیون و۶۲ هزار، یک میلیون و ۱۵۱ هزار و یک میلیون و ۲۳۹ هزار) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول شود.

با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای ۳۱،۳۰ و۲۹ روزه الزامی است.

کد خبر 5193764

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 4 + 2 =

  نظرات

  • نهدی IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
   14 1
   اقای سالاری یکم خدا را مد نظر بگیر اینقدر ظلم در حق بازنشستگان نکن بترس از روز اخر این پست ماندنی نیسته بترس
  • گر سنه IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
   8 0
   آقای سالاری حقوق جنابعالی چقدراضاف شد کم کسری داشتی ماهستیم
  • بازنشسته FR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
   6 1
   جناب آقای سالاری با تشکر ازتلاش بی وقفه جنابعالی وهمکاران عزیزتان جهت صدور احکام سال ۱۴۰۰ بازنشسته‌ها گویا این عزیزان یکسان سازی مرحله دوم را فراموش کردند اگرسرمایه تامین آهن ضایعاتی بود با این تورم دولتی حداقل ۵ برابر شده بود ولی افسوس که گذشته دیگر بر نمی گردد
  • ناشناس IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
   10 0
   این دنیا هر چقدر هم که سخت باشه نهایت میاد و میگذره و میره اما من نمیدونم این آقای سالاری و وزیر رفاه چجوری میخان اون دنیا جواب این همه مظلوم و بیچاره ها رو که دستشان از همه جا کوتاه است رو بدن امیدوارم بدونن که اه یک دونه از همين مظلوم ها بگيره چه بلایی سرشون میاد
  • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
   0 4
   ۸ساله بازنشسته سخت و زیان آور تامین اجنماعی ام بخدا بابت ۱۰سال هم بیمه دادم یعنی برای ۳۰سال حق بیمه پرداخت شده .پارسال ۳وسیصد می گرفتم.الان شده ۴وصد.جالبه خانم دوستم پارسال بازنشست شده با ۲۰ سال.۲میلیون می گرفت.الان شده ۳وسیصد.والا ازحقوقش ناراحت نیستم.ولی چون خانمه تازه عائله مندی و حق فرزند م ندا
  • موسی IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
   5 0
   درباب مشاغل سخت بنده به حقم نرسیدم همه همکاران یک ملیون به بالا گرفتند این حقیریکصد هزار تومان بابه تفاوت مشاغل سخت دریافت نمودم
  • مصطفی رضای ورچقی IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
   2 0
   باسلام وخسته نباشید برادر بزرگوار من شاطر لواشی با سی یک سال نیم بیمه در برج ده سال نو نو بازنشسته کردن منو و پنجاه سال سن مبلغ هفده میلیون پول از من مستاجر وکارگر گرفتن حالا همه همکاران من با بیمه کمتر از من شش میلیون میدن ولی به من با سی یک سال نیم و دریافت هفده میلیون از من ومستاجری به من چهار می
  • بی نام۹۹ IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
   11 2
   یک تومن حقوق اضافه شد.ده برابرمخارج بالا رفت یعنی گداترازقبل واقعازحمت کشیدید....
  • بی نام IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
   5 2
   ازخدامیخوام ی روزی خودشون این حقوق شامل حالشون بشه وپیش خانواده شرمنده بشن وازهمه ارزوها بگذرن تااحساس مارودرک کنن سیرهرگزگرسنه رودرک نمیکنه.فقط خداکمک کنه.
  • IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
   7 1
   انشاالاه همان ولظالین که هفده مرتبه که سر نماز میگین صاحبش به زمینتان بزنه که حق باز نشسته که دستش از زمین و اسمان کوتاهه نخورین
  • ترانه AE ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
   4 0
   ازپرنده های مهاجردرتالابهاهم مالیات بگیرین. راستی پرنده هایی که ازآسمان ایران ردمیشن، ییلاق _قشلاق میرن، چه معنایی داره مالیات وگمرک نمیدن!!؟؟😠
  • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
   1 2
   تورو ابوالفضل فکری به حال بیمه های اختیاری کنید به ولاهه 900 هزار تومان نداریم پول بیمه بدیم آخه چه خبره سالی 300 هزار به بیمه اضافه بشه، آقای سالاری خواهش میکنم دستتو میبوسم فکری به حال این اقشار کنید به خدا دیگه نداریم
  • بهمن RO ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
   2 0
   باسلام .اقای سلاری بنده بخاطر پیوندکلیه همسر خونه که شهرک نشینم فروختم و مستاجرم.دوتا نوه دارم با ۴ ملیون .و ۳۵ سال سابقه لااقل وامی بدید خونمو پس بگیرم .