مجله فناوری مهر

با کلیک آیکون تلگرام و سپس عبارت start در تلگرام، تازه‌ترین اخبار این بسته خبری را دریافت کنید.

کل اخبار:20

 • مجله فناوری 18 ۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۱:۳۸

  هجدهمین مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  هجدهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله فناوری شماره 17 دی ماه ۱۳۹۶-۱۰-۱۸ ۱۱:۳۳

  هفدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  هفدهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله فناوری مهر آبان ماه ۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۲:۲۴

  شانزدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  شانزدهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله 15 ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ ۱۶:۰۷

  پانزدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  پانزدهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله 15 ۱۳۹۶-۰۷-۱۰ ۱۶:۰۶

  پانزدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  پانزدهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله فناوری مهر ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ ۱۱:۴۷

  چهاردهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  چهاردهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله فناوری مهر ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ ۱۱:۳۵

  چهاردهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  چهاردهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله سیزدهم فناوری ۱۳۹۶-۰۴-۱۹ ۱۵:۴۵

  سیزدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  سیزدهمین شماره مجله « فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • عکس مجله فناوری مهر ۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۴:۰۶

  دوازدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  دوازدهمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری خودرو منتشر شد.

 • مجله فناوری مهر ۱۳۹۶-۰۲-۰۲ ۱۰:۰۸

  یازدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  یازدهمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۵ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا، فناوری خودرو و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • مجله فناوری 10 ۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۱۳:۳۴

  دهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  دهمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • عکس مجله فناوری مهر شماره 9 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳ ۱۴:۳۷

  نهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  نهمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • مجله فناوری هشتم ۱۳۹۵-۱۰-۰۱ ۱۵:۴۲

  هشتمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  هشتمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • مجله فناوری آبان ۱۳۹۵-۰۸-۲۶ ۰۹:۵۳

  هفتمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  هفتمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • عکس جلد مجله فناوری ۱۳۹۵-۰۷-۲۷ ۱۴:۰۴

  ششمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  ششمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • مجله فناوری 5 عکس جلد ۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۱۳:۵۲

  پنجمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  پنجمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • مجله فناوری مرداد ۱۳۹۵-۰۵-۲۰ ۱۷:۰۱

  چهارمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  چهارمین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • جلد تیرماه مجله فناوری ۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۱۴:۰۵

  سومین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  سومین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۴ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش، هوافضا و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • مجله فناوری مهر ۱۳۹۵-۰۳-۲۲ ۱۰:۴۹

  دومین شماره از مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  دومین شماره مجله «فناوری مهر» با مطالب متنوعی از گفتگو، گزارش و یادداشت در ۳ بخش مجزا شامل فناوریهای نوین، علم و دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 • مجله فناوری مهر ۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۱۱:۰۱

  شماره اول مجله «فناوری مهر» منتشر شد

  به کوشش گروه دانش و فناوری خبرگزاری مهر، اولین شماره مجله «فناوری مهر»، با مطالب متنوعی شامل گفتگو، گزارش و یادداشت منتشر شد.