شهرداری لایحه متمم بودجه ۹۸ را ارائه کند

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به کسری بودجه پیشنهاد می‌کنم شهردار تهران به فوریت و قبل از طرح لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن شورا، لایحه متمم بودجه ۹۸ را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ارائه گزارش حساب درآمد و هزینه های شهرداری تهران در مهرماه ۱۳۹۸ و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب ، اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۵.۶۸۹ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، در مهر ۱۳۹۸ شهرداری تهران توانسته مبلغ ۱۲.۱۷۷ میلیارد ریال معادل ۷۸ درصد درآمد با ۲۲ درصد عدم تحقق تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: از کل درآمدهای مهر ماه (۱۲.۱۷۷ میلیارد ریال)  مبلغ ۱۰.۵۴۵ میلیارد ریال آن معادل ۸۷درصد نقد و ۱۳ درصد (۱.۶۳۲ میلیارد ریال) آن غیرنقد است. از کل درآمد نقدی وصولی (۱۰.۵۴۵میلیارد ریال) ۵۳ درصد آن (۵.۵۴۶میلیارد ریال) پایدار و ۴۷درصد آن (۴.۹۹۹ میلیارد ریال) ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه ای نیز گفت: شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف ۱۴.۴۳۸ میلیارد ریال اجازه هزینه­کرد داشته است. با اعلام مبلغ ۱۱.۲۷۷ میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه معادل ۷۸ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. از این مبلغ ۹۵درصد بصورت پرداخت نقدی و ۵ درصد هزینه غیرنقدی است.

رسولی همچنین درباره عملکرد  حساب درآمد هفت ماهه نیز اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی هفت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۰۹.۸۲۳ میلیارد ریال اقدام کند. شهرداری طی این دوره هفت ماهه توانسته مبلغ ۸۹.۰۷۹ میلیارد ریال معادل ۸۱ درصد درآمد تحصیل کند. بنابراین طی هفت ماهه مذکور کسری عملکرد ۲۰.۷۴۴ میلیارد ریال معادل ۱۹ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می گردد.

وی ادامه داد:  از کل درآمد هفت ماهه (۸۹.۰۷۹) مبلغ ۷۱.۸۳۹ میلیارد ریال آن معادل ۸۱درصد نقد و ۱۹درصد آن (۱۷.۲۳۹ میلیارد ریال) غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی  ۳۷درصد آن درآمد پایدار و ۶۳ درصد آن درآمد ناپایدار است.     

رسولی درباره عملکرد هزینه ای هفت ماهه نیز گفت: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۰۱.۰۶۶ میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۷۷.۵۳۸ میلیارد ریال (۷۷ درصد ) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ ۹۸ درصد بصورت پرداخت های نقدی و دو درصد هزینه غیرنقدی است.  

۱. ردیف های هزینه های جاری هفت ماهه:

شرح

اعتبار مصوب

(۷ ماهه)

عملکرد

(۷ ماهه)

درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب

(۷ ماهه)

حقوق پرسنل رسمی و قراردادی

۱۶.۶۵۶

۱۴.۷۸۰

۸۹ %

حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل

۳۱.۴۸۲

۳۵.۲۷۷

۱۱۲ %

بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت

۳.۴۱۲

۶.۹۹۰

۲۰۴ %

تسویه بدهی ها (سایر مطالبات)

۸۵۲

۶.۵۵۲

۷۶۹ %

ج. جداول مقایسه:

۱. جدول مقایسه هفت دوازدهم سالهای ۹۷ و ۹۸

درآمد هفت دوازدهم

سال

مصوب

مبلغ

درصد

۱۳۹۷

۱۰۱.۶۷۱

۷۸.۷۹۷

۷۷ %

۱۳۹۸

۱۰۹.۸۲۳

۸۹.۰۷۹

۸۱ %

هزینه هفت دوازدهم

سال

اعتبار مصوب

مبلغ

درصد

۱۳۹۷

۹۲.۴۱۳

۱۶.۸۱۶

۱۸ %

۱۳۹۸

۱۰۱.۰۶۶

۷۷.۵۳۸

۷۷ %

۲. جدول مقایسه هفت دوازدهم با دوره قبل

درآمد

دوره

مصوب

مبلغ

درصد

شش دوازدهم

۹۴.۱۴۰

۷۶.۹۰۲

۸۲ %

هفت دوازدهم

۱۰۹.۸۲۳

۸۹.۰۷۹

۸۱ %

هزینه

دوره

اعتبار مصوب

مبلغ

درصد

شش دوازدهم

۸۶.۶۲۸

۶۴.۸۵۱

۷۵ %

هفت دوازدهم

۱۰۱.۰۶۶

۷۷.۵۳۸

۷۷ %

رسولی در  تحلیل و ارزیابی درآمد و هزینه های شهرداری در ۷ ماهه سال ۹۸ اظهار کرد: کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ درصد (از ۷۷ درصد  به ۸۱ درصد) افزایش پیدا کرده است. همچنین ثبت هزینه­ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۱۸ درصد بوده است، طی ۷ ماهه اخیر این شاخص به ۷۷ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد:  هزینه جاری حقوق سازمان ها و شرکت ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب ۱۱۲ درصد است. این شاخص نشاندهنده دو نکته است اول اینکه ارقام مندرج در سند بودجه سالیانه واقع بینانه نبوده است. دوم صرفه­جویی لازم صورت نگرفته است. همچنین افزایش شاخص ثبت هزینه­ها در دفاتر مالی طی دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۹ درصد علامت امیدوارکننده­ای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شوراست.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه ردیف­های بازپرداخت بدهی­ها ۷۶۹ درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی ۲۰۴ درصد نسبت به پیش­بینی بودجه افزایش نشان می­دهد، افزود: البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه ۹۸ ناچیز است.همچنین سهم مصارف هزینه­ای ۶۵ درصد و سهم تملک سرمایه ای و تملک مالی به میزان ۳۵ درصد مصارف در هفت ماهه اول سال جاری را نشان می دهد.

وی ادامه داد: تحقق بودجه غیرنقد نیز در مقایسه با نیمه اول سال از ۲۰ درصد به ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است. جبران این عقب افتادگی حداقل در سطح ۳۰ درصد سهم بودجه مصوب مستلزم فعالیت­های جبرانی عاجل و موثر شهرداری است. آقای بنار رئیس سازمان سرمایه­گذاری گزارش دادند به میزان ۳۶۰۰ میلیارد تومان طی ماه­های اخیر تفاهم­نامه انتقال دارایی با طلبکاران مبادله شده است. عینیت یافتن این توافقات مورد انتظار است که امیدوارم گزارش عملکرد آن را در ماه آینده تقدیم کنم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه، عدم تحقق درآمد یک ماهه مهر نسبت به ۶ ماهه اول سال با یک درصد افزایش از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد افزایش یافته است، اعلام کرد: در صورت تداوم رشد این شاخص منفی در ماه های باقی مانده سال مالی جاری، با کسری بودجه­ای ۲۰ درصدی معادل ۳۶۴۰ میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. از طرفی بودجه سال ۹۸ در انطباق با اسناد و جداول درآمد-هزینه برنامه ۵ ساله سوم شهرداری حداقل باید به ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد مازاد بر سقف مصوب امسال افزایش یابد. بر این اساس پیشنهاد می کنم شهردار تهران به فوریت و قبل از طرح لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن شورا، با عملیاتی ساختن تدابیری که مشترکاً از سوی شهرداری و شورا در حال نهایی شدن است. نسبت به تدوین و ارائه لایحه متمم بودجه ۹۸ در مقیاس افزایش ۶۰ درصدی جبران ۲۰ درصد عدم تحقق ۷ ماهه و ۴۰ درصد بعدی نسبت به رقم مصوب اقدام کنند. در گزارش قبلی اعلام کردم در غیر اینصورت همگی و مسئولانه بایستی نگران اداره مناسب پایتخت باشیم.

رسولی در پایان گفت : بر مبنای تصویر عملکرد درآمد و هزینه ای هفت دوازدهم از مالیه شهرداری که حسب وظیفه قانونی تقدیم کرده­ام. ماه­های سختی را پیش روی داریم. تغییر رویکرد و اتخاذ تصمیمات کلیدی و مهم در این حوزه نه از جنس انتخاب و اختیار بلکه  اجتناب ناپذیر است. ظرفیت های بالقوه درآمدزائی شهر متنوع و پرشمارند. به فعلیت رساندن این زمینه­ها نیازمند مدیریت و تصمیم گیری شجاعانه و واقع بینانه است.  "علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد  بلاندیده دعا را شروع باید کرد"

کد خبر 4775807

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =