اعلام برنامه های هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ فوتبال بانوان

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتبال بانوان از روز شنبه ۷ تا ۲۵ دی ۹۸ است.

هفته دوازدهم - جمعه ۲۰ دی ۹۸

* سینا بوشهر- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندر انزلی

* شهرداری سیرجان - همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* ذوب آهن اصفهان - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* آویسا خوزستان - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* وچان کردستان - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

هفته سیزدهم - جمعه ۲۷ دی ۹۸

* شهرداری بم – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* فولاد مبارکه سپاهان - ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

* نماینده البرز - شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* پالایش گاز ایلام- وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* همیاری آ. غربی - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* زاگرس شیراز - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

هفته چهارده - جمعه ۴ بهمن ۹۸

* سینا بوشهر- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندر انزلی

* آویسا خوزستان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* شهرداری سیرجان- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* همیاری آ. غربی - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* ذوب آهن اصفهان - - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

هفته پانزدهم - جمعه یازده بهمن ۹۸

* وچان کردستان- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* پالایش گاز ایلام- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* شهرداری بم – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* نماینده البرز - همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* زاگرس شیراز - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* فولاد مبارکه سپاهان - آویسا خوزستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

هفته شانزدهم - جمعه ۱۸ بهمن ۹۸

* سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* شهرداری سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* نماینده البرز - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* آویسا خوزستان - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* همیاری آ. غربی - زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

هفته هفدهم - جمعه ۲۵ بهمن ۹۸

* پالایش گاز ایلام - سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* ملوان بندر انزلی - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شهرداری بم – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* وچان کردستان - شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* زاگرس شیراز - نماینده البرز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

هفته هجدهم - جمعه ۲ اسفند ۹۸

* آویسا خوزستان - سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* شهرداری سیرجان - ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر سیرجان

* نماینده البرز - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* ذوب آهن اصفهان - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* همیاری آ. غربی - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* زاگرس شیراز - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

هفته نوزدهم - جمعه ۹ اسفند ۹۸

* سینا بوشهر - شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شهرداری بم – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* وچان کردستان - همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* پالایش گاز ایلام - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* فولاد مبارکه سپاهان - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

هفته بیستم - جمعه ۱۶ اسفند ۹۸

* سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* شهرداری سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* نماینده البرز - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* آویسا خوزستان - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* همیاری آ. غربی - زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و یکم - چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸

* سینا بوشهر- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شهرداری سیرجان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* وچان کردستان - زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

* آویسا خوزستان - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و دوم - دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

* نماینده البرز- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* زاگرس شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بم -وچان کردستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری سیرجان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* پالایش گاز ایلام- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* همیاری آ. غربی - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

کد خبر 4817116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =