فروش تعدادی از املاک و مستغلات شهرداری اردبیل

اردبیل ـ شهرداری اردبیل در اطلاعیه ای از فروش تعدادی از املاک و مستغلات خود در قالب «مزایده عمومی تجدیدی» واقع در شهر اردبیل خبر داد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهرداری اردبیل در اطلاعیه ای از فروش تعدادی از املاک و مستغلات خود در قالب «مزایده عمومی تجدیدی» واقع در شهر اردبیل خبر داد.

در متن آگهی مزایده شهرداری اردبیل آمده است:

آگهی مزایده عمومی (تجدیدی)

شماره: ۱۰۱/‏۵۹۳۳۳۲

تاریخ: ۱۶/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬

کد رهگیری: ۲۳۵۴۵۴۱

شهرداری اردبیل در نظر دارد مزایده به شرح جدول ذیل را برگزار نماید و تمام مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ردیف

عنوان مزایده

نوع کاربری

مساحت (متر مربع)

قیمت پایه  (ریال)

مبلغ تضمین  (ریال)

کد ثبت مال  در سامانه ستاد ایران

۱

واحد شماره اول طبقه اول ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۳۹.۶۹

۱۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۸

۲

واحد شماره دوم طبقه اول ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۷۴.۴۷

۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۹

۳

واحد شماره سوم طبقه دوم ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۳۹.۶۹

۱۹.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۰

۴

واحد شماره چهارم طبقه دوم ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۷۴.۴۷

۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۱

۵

واحد شماره پنجم طبقه سوم ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۳۹.۶۹

۱۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۲

۶

واحد شماره ششم طبقه سوم ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۷۴.۴۷

۲۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۳

۷

واحد شماره هفتم طبقه چهارم ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۳۹.۶۹

۱۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۴

۸

واحد شماره هشتم طبقه چهارم ساختمان شماره ۲ باران در خیابان باکری

مسکونی

۲۷۴.۴۷

۲۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۵

۹

واحد تجاری شماره ۴۹ بازار طلا فروشان

تجاری

۱۹.۱۴

۵.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۹۶.۵۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۶

۱۰

واحد تجاری شماره۱۹۶ طبقه اول شوراسنتر

تجاری

۲۶.۹۴

۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۷

۱۱

واحد تجاری شماره۲۰۳ طبقه اول شوراسنتر

تجاری

۲۵.۸۶

۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۸

۱۲

واحد تجاری شماره۲۷۴ طبقه اول شوراسنتر

تجاری

۲۹.۷۴

۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۷۹

۱۳

واحد تجاری شماره۲۵۷ طبقه اول شوراسنتر

تجاری

۲۷.۶۳

۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۸۰

۱. کد ثبت مزایده در سامانه ستاد ایران: از ردیف ۱ تا ۸ -۲۰۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۱۱ ردیف ۹ تا ۱۳ - ۲۰۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۱۲

۲. مزایده گران واجد شرایط می‌توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۱۸/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۲۷/‏۰۸/‏۱۴۰۰ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir خریداری کنند مبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است

۳. مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: شرکت کنندگان تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرم‌ها و ارسال اقدام نمایند.

۴. مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۶۲۰۰۴ بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت ستاد ایران قرار دهید تصویر اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین (پاکت الف) قرار داده و آن را مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت کننده و فراخوان و شماره تلفن را قید نموده و تا ساعت ۱۳ آخرین روز تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد لازم به ذکر است تمامی اسناد خواسته شده در شرایط مزایده باید در سامانه ستاد ایران بارگذاری شده و امضا الکترونیکی گردد و قیمت پیشنهادی نیز از طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد.

۵. توضیحات لازم:

۱. به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲. بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۳. پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

۴. پیشنهادات رسیده در کمیسیون عالی معاملات شهرداری اردبیل باز و با توجه به صلاح و صرفه شهرداری برنده مزایده اعلام خواهد شد.

۵. در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری اردبیل ضبط خواهد شد.

۶. هزینه‌های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی (تجدیدی)

شماره: ۱۰۱ /۵۹۳۳۳۱

تاریخ: ۱۶/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬

کد رهگیری: ۲۳۵۴۴۸۸

شهرداری اردبیل در نظر دارد مزایده به شرح جدول ذیل را برگزار نماید و تمام مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ردیف

عنوان مزایده

نوع کاربری

مساحت (متر مربع)

قیمت پایه  (ریال)

مبلغ تضمین  (ریال)

کد ثبت مال  در سامانه ستاد ایران

۱

قطعه شماره ۳۳ شهرک کشاورزی

مسکونی

۲۰۰

۱۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۵۳

۲

قطعه شماره ۳۶ شهرک کشاورزی

مسکونی

۲۰۰

۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۵۴

۳

قطعه شماره ۳۷ شهرک کشاورزی

مسکونی

۲۰۰

۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۵۵

۴

قطعه شماره ۳۸ شهرک کشاورزی

مسکونی

۲۰۰

۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۵۶

۵

قطعه شماره ۱۴۰۲ شهرک الهیه

مسکونی

۱۸۰

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۵۷

۶

قطعه شماره ۱۴۰۵ شهرک الهیه

مسکونی

۱۸۰

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۵۸

۷

قطعه شماره ۱۳۶۸ شهرک الهیه

مسکونی

۱۸۰

۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۵۹

۸

قطعه شماره ۱۳۶۹ شهرک الهیه

مسکونی

۱۸۰

۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۰

۹

قطعه شماره ۱۳۷۰ شهرک الهیه

مسکونی

۱۸۰

۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۱

۱۰

قطعه شماره ۱۳۷۱ شهرک الهیه

مسکونی

۱۸۰

۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۲

۱۱

قطعه شماره ۱۳۷۲ شهرک الهیه

مسکونی

۱۸۰

۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۳

۱۲

۳۹ فرعی از ۷۵۴۱ اصلی قطعه ۳۸

استاد سرا شهرک حافظ

مسکونی

۱۸۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۴

۱۳

۳۲ فرعی از ۷۵۴۱ اصلی قطعه ۳۱

استاد سرا شهرک حافظ

مسکونی

۱۸۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۵

۱۴

قطعه ۲ واقع در بلوک ۸ شهرک کوثر از تفکیکی کمیته امداد امام

مسکونی

۲۸۵

۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۶

۱۵

عرصه قطعه ۱۶/۷۲۸۳ واقع در بزرگراه شهدا جنب کلانتری ۱۳

تجاری

۱۴۱

۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۶۷

۱) کد ثبت مزایده در سامانه ستاد ایران: از ردیف ۱ تا ۱۱ ۲۰۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۰۹ از ردیف ۱۲ تا ۱۵ ۲۰۰۰۰۰۵۳۱۵۰۰۰۰۱۰

۲) مزایده گران واجد شرایط می‌توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۱۸/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۲۷/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir خریداری کنند مبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است

۳) مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: شرکت کنندگان تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرم‌ها و ارسال اقدام نمایند.

۴) مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۶۲۰۰۴ بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت ستاد ایران قرار دهید تصویر اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین (پاکت الف) قرار داده و آن را مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت کننده و فراخوان و شماره تلفن را قید نموده و تا ساعت ۱۳ آخرین روز تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد لازم به ذکر است تمامی اسناد خواسته شده در شرایط مزایده باید در سامانه ستاد ایران بارگذاری شده و امضا الکترونیکی گردد و قیمت پیشنهادی نیز از طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد.

۵) توضیحات لازم:

۱) به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۲) بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۳) پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می‌باشد .

۴) پیشنهادات رسیده در کمیسیون عالی معاملات شهرداری اردبیل باز و با توجه به صلاح و صرفه شهرداری برنده مزایده اعلام خواهد شد.

۵) در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری اردبیل ضبط خواهد شد.

۶) هزینه‌های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

«این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.»

کد خبر 5351397

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =