محمدحسین سیف اللهی مقدم دبیر سرویس اقتصاد تعداد خبر 759

  • کار رسانه را از سال ٨۶ آغاز کرده و از سال ٨٧ تاکنون به طور تخصصی در بخش اقتصادی رسانه‌های داخلی به شغل شریف خبرنگاری مشغول هستم.