کسب جایگاه دوم نرخ رشد تولید و انتشارات علمی در میان ۲۵ کشور برتر

سرپرست ISC گفت: روند تولید و انتشارات علمی ایران از نظر کمی، کیفی و مشارکت بین المللی موجب شده ایران بتواند جایگاه دوم نرخ رشد تولید و انتشارات علمی را در میان ۲۵ کشور برتر دنیا کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: روند تولید و انتشارات علمی ایران از نظر کمی، کیفی و مشارکت بین المللی در دو دهه اخیر در پایگاه های معتبر بین المللی کلاریویت آنالیتکیس (Clarivate Analytics) و محصولات آن (WoS، ESI و Incites)، اسکوپوس (Scopus) و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نشان می دهد که در طول دو دهه اخیر میزان تولید علم توسط پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی و بین المللی به طور مستمر در حال افزایش بوده است.

وی افزود: جنبش علمی ایجاد شده در کشور علیرغم محدودیت های بین المللی با رشد و شتاب منحصر بفرد در دنیا به ویژه در میان ۲۰ کشور برتر دنیا ادامه دارد.

دهقانی اظهار داشت: به طور خاص توجه به بعد کیفی تولید علم کشور در چند سال اخیر بسیار پر اهمیت است، به طوری که در سال ۲۰۱۹ میلادی که سهم تولید علم کشور در دنیا حدود دو درصد بوده است و سهم تولید علم برتر و یا کیفیت تولید علم حدود ۳.۵ درصد رسیده است. ضمنا سهم ایران از کل تولید علم در سال ۲۰۱۹ در کشورهای منطقه حدود ۲۹ درصد و در کشورهای جهان اسلام حدود ۲۰ درصد می باشد.

وی افزود: نتایج حاصله از بررسی ها نشان می دهد که کل مدارک علمی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس از ایران در سال های مختلف برابر با ۶۳۰۷۶۸ مورد بوده که حدود ۴۰۹۰۶۰ مورد آن یعنی حدود ۶۵ درصد آن در سخت ترین شرایط تحریم همه جانبه کشور یعنی سال های اخیر (۲۰۲۰-۲۰۱۳) بوده است. همچنین کل مدارک علمی موجود نمایه شده توسط جمهوری اسلامی ایران در پایگاه WoS در طول ۱۲۰ سال اخیر برابر با ۵۴۰۵۳۰ بوده که حدود ۳۶۱۲۴۴ مدرک آن یعنی بیش از ۶۶ درصد مربوط به سال های اخیر (۲۰۲۰-۲۰۱۳) است.

سرپرست ISC گفت: آخرین آمار مستخرج ( مرداد) از پایگاه های معتبر بین المللی تعداد مدارک علمی ثبت شده در ۲۰ سال اخیر (۲۰۰۰-۲۰۲۰) نشان می دهد که جنبش علمی در کشور علیرغم فراز و نشیب ها و محدودیت های مختلف بخصوص در طول تحریم های ظالمانه با رشد و شتاب و با استمرار همواره ادامه داشته است.

وی گفت: به منظور بررسی دقیقتر آمار تولید علم در هر دو پایگاه معتبر بین المللی در ۸ سال اخیر در جدول زیر بازنویسی شده است. همانطور که از جدول مشاهده می شود میزان تولید علم کشور در پایگاه بین المللی WoS در سال ۲۰۱۲ برابر با ۳۱۰۴۱ مدرک بوده است که در سال ۲۰۱۶ به ۴۹۳۷۹ و در سال ۲۰۱۹ نیز به ۶۱۶۸۲ مدرک افزایش یافته است و این سیر صعودی در پایگاه بین المللی اسکوپوس نیز مشاهده می شود.

در پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۱۲ میزان تولیدات علمی برابر با ۴۱۴۲۸ مورد بوده که در سال ۲۰۱۶ به ۵۲۹۲۹ مورد و در سال ۲۰۱۹ به ۶۵۱۷۳ مورد افزایش یافته است.  

جدول تعداد مدارک و مقالات ثبت شده در پایگاه های معتبر WoS، اسکوپوس SCOPUS

۲۰۱۹     ۲۰۱۸     ۲۰۱۷     ۲۰۱۶     ۲۰۱۵     ۲۰۱۴     ۲۰۱۳     ۲۰۱۲    
۶۱۶۸۲     ۵۵۸۶۲     ۵۴۳۳۱     ۴۹۳۷۹     ۴۲۰۶۴     ۳۳۹۹۹     ۳۱۴۲۶     ۳۱۰۴۱     WOS
۶۵۱۷۳     ۵۹۸۳۲     ۵۶۱۲۷     ۵۲۹۲۹     ۴۵۵۶۱     ۴۵۶۸۲     ۴۲۳۳۹     ۴۱۴۲۸     Scopus
*۳۲۳۴۰ *۴۶۴۷۸  ۵۶۳۸۷     ۵۶۵۳۹     ۵۴۳۷۸   ۵۳۲۴۱     ۴۷۳۹۳     ۳۹۰۷۸     ISC

*آمار مقالات نشریات نمایه شده در ISC مربوط به سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هنوز تکمیل نشده است.

دهقانی گفت: از بدو تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال ۱۳۸۸ تاکنون یعنی در طول ۱۰ سال اخیر، بیش از ۵۰۰ هزار مقاله علمی توسط پژوهشگران کشور در این پایگاه نمایه شده است. بر اساس آمار فوق، پژوهش های علمی ثبت شده در این پایگاه استنادی به ترتیب در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و کشاورزی و سایر حوزه های علمی است.

میزان رشد تولید علم ایران در پایگاه های معتبر WoS، Scopus

وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود در هر دو پایگاه معتبر بین المللی، میزان رشد تولید علم در ۸ سال اخیر و هر سال نسبت به سال قبل در جدول زیر نشان داده شده است. ملاحظه می شود که درصد رشد تولید علم در هر سال نسبت به سال قبل نیز در هر دو پایگاه بین المللی افزایش داشته است.

سرپرست ISC یادآور شد: به طور خاص میزان رشد علمی تولید علم در پایگاه WoS در سال ۲۰۱۲ برابر ۴.۱ درصد بوده که در سال ۲۰۱۳ به ۱.۲ کاهش و در سال های ۲۰۱۴ به بعد همواره نرخ رشد خوبی داشته است. در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ نرخ رشد تولید علم ۱۰.۴ درصد بوده است.

وی گفت: ایران با نرخ رشد ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ در میان ۲۵ کشور برتر دنیا در رتبه دوم و پس از کشور چین با ۱۲.۹ درصد رشد قرار می گیرد. کشور پرتغال با ۷.۸ درصد رشد نیز در رتبه سوم در میان ۲۵ کشور برتر دنیا قرار دارد. در پایگاه استنادی اسکوپوس نیز بالاترین میزان رشد تولید علم در طول ۸ سال اخیر در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ اتفاق افتاده و برابر با ۸.۹ درصد بوده است.  

جدول میزان رشد تولید علم هرسال نسبت به سال قبل در در پایگاه های معتبر WoS، اسکوپوس

۲۰۱۹     ۲۰۱۸     ۲۰۱۷     ۲۰۱۶     ۲۰۱۵     ۲۰۱۴     ۲۰۱۳     ۲۰۱۲    
۱۰.۴ درصد ۲.۸ درصد ۱۰ درصد ۱۷.۴ درصد ۲۳.۷ درصد ۸.۱ درصد ۱.۲ درصد ۴.۱ درصد WOS
۸.۹ درصد ۶.۶ درصد ۶ درصد ۱۶.۲ رص -۰.۳ درصد ۷.۹ درصد ۲.۲ درصد ۳.۷ درصد Scopus

سهم ایران از میزان تولید علم دنیا و جهان اسلام و منطقه

سرپرست ISC ادامه داد: بر اساس آخرین آمار مستخرج از پایگاه های مربوطه، سهم ایران به درصد از مدارک ثبت شده از کل تولید علم دنیا در ۸ سال اخیر در جدول زیر نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود، سهم ایران در تولید علم کل دنیا در هر دو پایگاه بین المللی در هر سال افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۰ سهم جمهوری اسلامی ایران از تولید علم حدود ۰.۱ درصد بود که در سال ۲۰۱۹ یعنی بعد از گذشت ۲۰ سال با افزایش ۲۰ برابری در هر دو پایگاه استنادی اسکوپوس و WoS به حدود ۲ درصد رسیده است.

وی گفت: در ۲۰ سال قبل، سهم تولید علم کل کشورهای اسلامی حدود دو درصد بود که در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۹ درصد افزایش یافته است. بر اساس سند ۱۰ ساله علم و فناوری و نوآوری اجلاس سران کشورهای اسلامی لازم است تا سال ۲۰۲۶ میلادی سهم تولید علم کشورهای اسلامی در دنیا به بیش از دو برابر افزایش یابد و این به معنای آن است که تا شش سال آینده سهم کل کشورهای اسلامی به حدود ۱۶ درصد برسد.

سهم ایران از کل تولید علم در هر دو پایگاه استنادی در سال ۲۰۱۹ در کشورهای منطقه حدود ۲۹ درصد (۲۸.۹ درصد در WoS و ۲۹.۱ درصد اسکوپوس) و در کشورهای جهان اسلام حدود ۲۰ درصد (۲۱.۲ درصد در WoS و ۱۸.۶ درصد اسکوپوس) رسیده است.

سهم ایران در پایگاه استنادی WoS در دنیا، منطقه و جهان اسلام
۲۰۱۹     ۲۰۱۸     ۲۰۱۷     ۲۰۱۶     ۲۰۱۵     ۲۰۱۴     ۲۰۱۳     ۲۰۱۲    
۱.۹    ۱.۸     ۱.۷   ۱.۶    ۱.۴    ۱.۳    ۱.۳      ۱.۳   دنیا (درصد)
۲۸.۹  ۲۸.۷ ۲۹.۲ ۲۷.۵ ۲۶     ۲۶.۳ ۲۶.۴ ۲۸.۲ منطقه (درصد)
۲۱.۲ ۲۰     ۲۰.۶ ۲۰.۷ ۱۹.۶ ۲۰.۶ ۲۱.۲ ۲۳.۱ جهان اسلام (درصد)
سهم ایران در پایگاه استنادی Scopus در دنیا، منطقه و جهان اسلام
۲۰۱۹     ۲۰۱۸     ۲۰۱۷     ۲۰۱۶     ۲۰۱۵     ۲۰۱۴     ۲۰۱۳     ۲۰۱۲    
۲ ۱.۹ ۱.۸ ۱.۸ ۱.۶   ۱.۶    ۱.۵   ۱.۵  دنیا (درصد)
۲۹.۱  ۳۰     ۳۰.۶   ۲۹.۵ ۲۸.۲   ۲۹.۶     ۲۹.۲   ۳۰.۶  منطقه (درصد)
۱۸.۶  ۱۹.۷   ۲۰.۹  ۲۱.۲  ۲۰.۸    ۲۱.۷  ۲۱.۸   ۲۳.۳  جهان اسلام (درصد)

رتبه ایران از میزان تولید علم دنیا و جهان اسلام و منطقه

دهقانی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، در پایگاه WoS بر مبنای تعداد و حجم تولید علم رتبه ایران در سال ۲۰۱۲، ایران با ۳۱۰۴۱ مدرک ثبت شده در جایگاه ۲۱ دنیا و در همین سال ترکیه با ۳۴۵۴۱ مدرک در رتبه ۱۸ قرار داشت. در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران به ۱۹ و در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۸ و از سال ۲۰۱۷ تاکنون یعنی سه سال متوالی در رتبه ۱۶ بین المللی قرار دارد. این درحالی است که ترکیه در سال ۲۰۱۹ با ۵۵۳۵۷ مدرک در رتبه ۱۷ قرار داشت.

وی گفت: در پایگاه بین المللی اسکوپوس نیز ایران در سال ۲۰۱۲ در جایگاه ۱۸ قرار داشت که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در سه سال متوالی در رتبه ۱۶ قرار گرفته بود و در سال ۲۰۱۹ جایگاه بین المللی ایران در این پایگاه بین المللی ۱۵ است. از چند سال اخیر در هر دو پایگاه استنادی رتبه ایران از جمله کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد.

رتبه استنادات و ارجاعات به تولیدات علمی ایران

سرپرست ISC خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شاخص ها برای بررسی جایگاه کیفی تولید علم بر مبنای تحلیل استنادی است. اساس این شاخص بر مبنای تعداد استنادهای صورت گرفته به علم تولید شده است. بر همین مبنا، شاخص های مختلف از جمله میزان استناد به مقاله، میزان استناد نرمال شده، شاخص هرش (H-index)، مقالات برتر متشکل از مقالات داغ (Hot Papers) و مقالات پر استناد (Highly cited) است.

وی افزود: تحلیل های انجام شده نشان می دهد که فعالیت های علمی جمهوری اسلامی ایران همزمان با رشد تولید علم در سطح بین المللی توجه به رشد کیفیت تولیدات علمی بخصوص در چند سال اخیر بیشتر از کمیت بوده است.

دهقانی گفت: میزان استنادات یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت تولید علم بوده، اگر چه این شاخص به تنهایی نمی تواند بیانگر کیفیت علم باشد ولی در هر حال یکی از ملاک هایی است که بر مبنای میزان استنادها و یا میزان ارجاعات انجام شده به تولیدات علمی مد نظر قرار گرفته است و در حال حاضر اساس ارزیابی کیفی نشریات علمی، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و کشورهاست. یکی از معیارهای مهم مورد توجه برخی نظام های رتبه بندی بین المللی است.

بر اساس آمار مستخرج از پایگاه بین المللی WoS، رتبه استنادی ایران در ۸ سال اخیر همواره سیر صعودی داشته و از رتبه ۲۴ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۲۰ در سال ۲۰۱۵ و سپس به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۸ و نهایتا به رتبه ۱۶ در سال ۲۰۱۹ ارتقا یافته است.

شاخص استناد نرمال شده

سرپرست ISC افزود: بررسی میزان استناد نرمال شده ایران در پایگاه بین المللی WoS نشان می دهد که در سال های اخیر این شاخص نیز رو به افزایش و ارتقا بوده است. به طور خاص در سال ۲۰۱۲ استناد نرمال شده برابر با ۸۱/۰ بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۰.۸۶ افزایش یافته و در سال ۲۰۱۸ به ۰.۹۳ و نهایتا در سال ۲۰۱۹ به یک افزایش یافته است.

شاخص هرش (H-index)

دهقانی گفت: شاخص هرش (H-index) که بر مبنای تحلیل استنادی استوار است نیز یکی از معیار هایی است که برای سنجش کیفیت تولید علم کشور، دانشگاه، مجله و یا حتی پژوهشگر استفاده می شود. بر اساس تعداد مقالات انتشار یافته، هر چه این شاخص بزرگتر باشد به معنای کیفی بودن مقالات و انتشارات علمی کشور خواهد بود. بر اساس آمار مستخرج شده از پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) شاخص هرش کشور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۵۰ بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۲۴۵ و در سال ۲۰۱۸ به ۲۷۲ افزایش و در نهایت در سال ۲۰۱۹ با افزایش دو برابری نسبت به ۶ سال قبل به ۳۱۳ رسیده است.

سهم تولید علم در مجلات برتر و نیز مجلات چارک اول دنیا و جایگاه کشور در تولید مقالات برتر

سرپرست ISC گفت: تعداد مقالات انتشار یافته در سطح بین المللی در مجلات دارای ضریب تاثیر بالا بر مبنای دسته بندی های مختلف از جمله مجلات یک درصد برتر، چارک اول (Q۱) و یا مقالات پر استناد (Highly cited papers) و مقالات داغ (Hot papers) و نیز مقالات برتر (Top papers) از جمله شاخص های ارزیابی کیفی عملکرد یک کشور، دانشگاه و موسسه پژوهشی و یا پژوهشگر است.

وی ادامه داد: مقالات برتر (و یا یک درصد برتر) سهم مهمی از علم روز بوده که جهت توسعه علمی در سطح بین‌المللی را نشان می دهد و در واقع به دو دسته مقالات پر استناد و مقالات داغ تقسیم می شود.

دهقانی اضافه کرد: طلایه داران علم مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس (ESI) معتبرترین مجلات بین‌المللی را به ۲۲ رشته موضوعی تقسیم کرده و بر حسب تعداد استنادهای دریافت شده، مقالات پر استناد را معرفی می‌کنند. این شامل یک درصد از مقالات دنیا در طول ۱۰ سال گذشته می شود، اما مقالات داغ، مقالات تنها یک دهم درصد از مقالات برتر در دو سال اخیر را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: باید در نظر داشت که انتشار این دسته از مقالات ساده نیست و هر مقاله برخی مواقع بیش از یکسال زمان می‌برد. آمار موجود در طلایه‌داران علم (ESI) حاکی از آن است که پژوهشگران کشور در چند سال اخیر با توجه و تأکید بر کیفیت توانسته‌اند سهم کشور از مقالات یک درصد برتر دنیا را به موازات رشد تولید علم کشور افزایش دهند.

سرپرست ISC خاطرنشان کرد: همان‌طور که مشاهده می شود تعداد مقالات علمی پر استناد و داغ کشور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۰۷ مورد بود که در طول شش سال اخیر سیر صعودی داشته به طوری که در سال ۲۰۱۷ به ۳۲۴ و در سال ۲۰۱۹ با افزیش بیش از ۶ برابری نسبت به سال ۲۰۱۲ به ۶۴۵ مورد رسیده است. همچنین، سهم مقالات انتشار یافته در نشریات با ضریب تاثیر واقع شده در چارک اول (Q۱) نسبت به کل مقالات در سال ۲۰۱۲ برابر با حدود ۲۶ درصد بود که در سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۰ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۳۲ درصد ارتقا یافته است.

تعداد مقالات پر استناد و برتر در ESI

۲۰۱۹     ۲۰۱۸     ۲۰۱۷     ۲۰۱۶     ۲۰۱۵     ۲۰۱۴     ۲۰۱۳     ۲۰۱۲    
۳۲.۲۲ ۳۲.۸۳ ۲۹.۸۶ ۲۷.۵۳ ۲۵.۵۲ ۲۵.۹۸ ۲۵.۶۳ ۲۵.۷۹ سهم مقالات چارک اول Q۱ (درصد)
۶۴۵   ۴۳۱     ۳۲۴     ۲۷۱     ۱۹۰     ۱۵۵     ۱۴۰     ۱۰۷     مقالات برتر
۶۳۱     ۴۲۸     ۳۲۴     ۲۷۱     ۱۹۰     ۱۵۵     ۱۴۰     ۱۰۷     مقالات پر استناد

سرپرست ISC گفت: بر اساس آخرین آمار مستخرج از ESI، سهم ایران در تولید علم برتر دنیا در ۸ سال اخیر در حال افزایش بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۲ سهم ایران در این شاخص در دنیا برابر با ۰.۸ درصد بود در سال ۲۰۱۷ به ۱.۹۵ درصد، در سال ۲۰۱۸ به ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۳ درصد رسیده است.

همانطور که در جدول نشان داده شده سهم ایران از کل تولید علم برتر در منطقه و کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۰ درصد (در منطقه ۲۰.۴ و در جهان اسلام ۲۱.۱ درصد) بود که در سال ۲۰۱۹ در کشورهای منطقه حدود ۳۵ درصد و در کشورهای اسلامی ۳۲ درصد افزایش یافته است.

سهم ایران از مقالات پر استناد و داغ ثبت شده در دنیا، منطقه و جهان اسلام در WoS

۲۰۱۹     ۲۰۱۸     ۲۰۱۷     ۲۰۱۶     ۲۰۱۵     ۲۰۱۴     ۲۰۱۳     ۲۰۱۲    
۳.۴ ۲.۵ ۱.۹۵ ۱.۷ ۱.۲  ۱ ۰.۹۷  ۰.۸  دنیا (درصد)
۳۵.۱ ۲۸.۶  ۲۴.۲ ۲۳     ۱۹.۲  ۱۸.۱ ۲۰.۶۵ ۲۰.۴  منطقه (درصد)
۳۲.۳ ۲۸.۱ ۲۳.۷  ۲۲.۸  ۱۹.۴  ۱۸.۷  ۲۱.۳   ۲۱.۱  جهان اسلام (درصد)

                                  
نمودار مقایسه ای سهم تولید علم ایران از دنیا و نیز تولید علم برتر دنیا نشان می دهد که از سال ۲۰۱۶ سهم تولید علم برتر جمهوری اسلامی ایران از تولید علم پیشی گرفته است. به طور ویژه در سال ۲۰۱۹ در حالی که سهم ایران از تولید علم دنیا حدود ۲ درصد می باشد، سهم کشور از تولید علم برتر دنیا بیش از ۳.۴ درصد بوده است. این امر به معنای توجه و تاکید به بعد کیفی تولیدات علمی همزمان با رشد و شتاب علمی است.

مشارکت بین المللی در تولید علم و دیپلماسی علمی

دهقانی گفت: توسعه مشارکت های علمی در سطح بین المللی یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران است که نظام آموزش عالی کشور نیز تاکید ویژه ای بر آن دارد. مشارکت های علمی یکی از سیاست های مورد تاکید در سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز می باشد. بررسی پایگاه استنادی کلاریویت آنالتیکس (WoS) در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ نشان می دهد که مقالات با مشارکت بین المللی کشور در ۲۰۱۹ به ۲۳ درصد رسیده است.

در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ مقالات با مشارکت بین المللی کشور ۲۱ درصد از کل تولید علم کشور را در بر می گرفتند. میزان مشارکت بین المللی کشور در سال ۲۰۱۷، به ۲۲ درصد و در سال ۲۰۱۸، به ۲۵ درصد افزایش یافته است. با افزایش مجدد مشارکت های علمی بر اساس پایگاه های استنادی بین المللی می بینیم که این مقدار در سال ۲۰۱۹ به ۲۸ درصد رسیده است.

وی افزود: باید در نظر داشت که میزان تولید علم کشور مرتبا در حال افزایش است و علیرغم این واقعیت باید گفت که مشارکت علمی کشور به صورت مرتب افزایش یافته است. در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ تعداد مقالات با مشارکت بین المللی کشور ۷۷۹۴۱ مورد بوده است. این مقدار در سال ۲۰۱۳ به میزان ۷۴۳۳ بود که در سال ۲۰۱۴ به ۸۲۲۷ رسید. در سال ۲۰۱۵ این مقدار دوباره افزایش یافته و به ۸۸۱۳ مورد رسید.

سرپرست ISC خاطرنشان کرد: در طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این مقدار دوباره افزایش یافته و به ۱۰۲۳۰ و ۱۲۰۷۰ مورد افزایش یافت. این افزایش در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز همچنان ادامه یافته که به مقدار ۱۳۸۶۹ و ۱۷۲۹۹ مورد رسید.

دهقانی ادامه داد: هرچند سهم مشارکت علمی بین المللی در سایر کشورهای اسلامی نظیر ترکیه، پاکستان و مالزی نیز افزایش یافته است، اما سرعت و میزان این رشد در این کشورها با یکدیگر فرق می کند. کشورهای مالزی و پاکستان در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۳۵ درصد و ۴۰ درصد مقالاتشان با مشارکت بین الملل بود که این مقدار در سال ۲۰۱۹ به ۵۰ درصد رسیده است یعنی نیمی از مقالات آنها با مشارکت بین الملل است. در سال ۲۰۱۳ ترکیه ۱۶ درصد مقالاتش با مشارکت بین الملل بوده است که در سال ۲۰۱۹ این مقدار افزایش یافته و به ۲۲ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: بند ششم از سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری به دیپلماسی علمی یا مواردی که به صورت کامل تحت تاثیر دیپلماسی علم و فناوری هستند. استفاده از قدرت علم و فناوری به منظور توسعه و تعمیق روابط دیپلماتیک با سایر کشورها مهمترین تعریف دپیلماسی علم و فناوری است.

دهقانی گفت: دیپلماسی علم و فناوری به صورت عملیاتی در اولین سطح به تعامل دو محقق در دو کشور مختلف حول محور انجام یک پژوهش، فناوری یا نوآوری اطلاق می شود که هر یک می توانند به صورت یک فعالیت پژوهشی مشترک یا ثبت اختراع و یا یک محصول ارائه گردند. این تعامل می تواند بین چندین محقق از چند کشور یا چندین دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی یا صنعتی صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: اعتماد علمی و اخلاقی مهمترین عنصری است که در طول زمان بین محققان شکل گرفته و فضا را برای پژوهش های مشترک بعدی باز می کند. زمانی که این تعاملات علمی در سطح گسترده ای بین محققان دو یا چندین کشور به شکل بلند مدت صورت پذیرد تاثیر آن قابل ملاحظه خواهد بود. این تعاملات در سطحی بالاتر از محقق، تعاملات بین موسسات و دانشگاه های دو یا چند کشور را در بر می گیرد که به صورت شریک ثابت تحقیقاتی یکدیگر محسوب می شوند.

وی افزود: سنجش و ارزیابی علم واقعیتی است که بدلیل نقش و جایگاه مهم علم و دانش و رشد و پیشرفت آن در ارتقاء سلامت، رفاه و پیشرفت ابعاد گوناگون جامعه بشری بسیار ارزشمند و با اهمیت است. پایش و رصد مسیر علمی طی شده کشور، دانشگاه ها و پژوهشگران و تطابق نحوه عملکرد همه جانبه با استاندارهای جهانی، شناسایی برترین و اثربخش‏‎ترین کشورها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سازمان‏ها، پژوهشگران و سایر عوامل مرتبط با مسأله تولید علم می ‏تواند راهگشا و زمینه‏ ساز برقراری ارتباط و همکاری نظامند علمی شود. 

سرپرست ISC خاطر نشان کرد: دستیابی مرجعیت علمی کشور در سایه توسعه واقعی علم و توجه دانشگاه ها و پژوهشگران کشور به تمامی ابعاد علمی حاصل خواهد شد. مرجعیت علمی اولین بند از سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بوده و علاوه بر استمرار رشد و شتاب تولید علم نافع باید بعد افزایش اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 5009101

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 4 + 10 =

  نظرات

  • محمد IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
   0 0
   ممنون بسیار جامع و مفید .