محمدرضا مرادی دبیر سرویس تعداد خبر 735

  • پژوهشگر و دبیر بین الملل خبرگزاری مهر و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا از دانشگاه علامه طباطبایی است. از سال 1390 به صورت تخصصی در حوزه  جهان عرب و به ویژه مسائل شبه جزیره عربی فعالیت دارد. مقالات علمی پژوهشی و راهبردی زیادی به رشته تحریر در آورده و  اکنون نیز به تهیه گزارش ها و یادداشت ها در حوزه جهان عرب می پردازد.