سهم ۴۰ دانشگاه بزرگ کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۰

سهم ۴۰ دانشگاه بزرگ کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد که بیشترین رشد بودجه به دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه بودجه دانشگاه‌ها در قالب جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مجری درج شده است. در لایحه بودجه عملکرد سال ۱۳۹۸، مصوب ۱۳۹۹ و برآورد سال ۱۴۰۰ در کنار همدیگر ارائه شده است.

بررسی بودجه ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور نشان می‌دهد که دانشگاه تهران همچنان دارای بیشترین بودجه در میان دانشگاه‌های کشور است.

همچنین برآوردهای بودجه‌ای سال ۱۴۰۰ مشخص می‌کند که رشد بودجه دانشگاه‌ها برای دانشگاه فردوسی مشهد، تهران، صنعتی امیرکبیر و علامه طباطبایی بیشترین رشد و دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان و شهید باهنر کرمان کمترین میزان رشد را در میان این ۲۰ دانشگاه دارند.

جدول اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دانشگاه وابسته به وزارت علوم (بر مبنای جدول اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰)

ردیف دانشگاه

مصوب ۱۳۹۹

(مبالغ به میلیون ریال)

برآورد ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

تخمین میزان

رشد بودجه

۱ دانشگاه تهران ۳,۷۹۸,۰۴۰ ۹,۲۴۸,۲۲۵ ۲.۴ برابر
۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۳,۳۷۶,۲۵۷ ۵,۹۸۲,۲۲۷ ۲.۶
۳ دانشگاه شهید بهشتی ۳,۱۳۷,۵۵۲ ۵,۷۶۷,۷۷۳ ۱.۸
۴ دانشگاه تربیت مدرس ۳,۱۵۸,۱۶۲ ۵,۲۵۴,۸۰۵ ۱.۶
۵ دانشگاه تبریز ۳,۰۳۵,۹۷۵ ۵,۱۰۲,۵۰۹ ۱.۶
۶ دانشگاه شیراز ۳,۱۱۲,۷۵۶ ۴,۹۸۹,۵۴۹ ۱.۶
۷ دانشگاه صنعتی شریف ۲,۴۳۱,۲۴۷ ۴,۹۶۵,۹۷۳ ۲.۰
۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲,۳۰۳,۰۵۸ ۴,۸۷۸,۰۹۹ ۲.۱
۹ دانشگاه شهید چمران اهواز ۲,۴۹۵,۷۶۲ ۴,۱۲۳,۸۹۹ ۱.۶
۱۰ دانشگاه اصفهان ۲,۴۴۰,۷۷۵ ۴,۱۱۶,۳۲۲ ۱.۶
۱۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲,۱۷۷,۴۶۶ ۳,۹۸۴,۴۳۵ ۱.۸
۱۲ دانشگاه علامه طباطبایی ۱,۷۷۷,۸۳۷ ۳,۸۱۹,۳۷۴ ۲.۱
۱۳ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲,۰۶۴,۲۷۷ ۳,۷۶۸,۳۰۲ ۱.۸
۱۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲,۱۲۱,۰۲۱ ۳,۳۰۸,۶۷۷ ۱.۴
۱۵ دانشگاه خوارزمی ۱,۹۴۲,۳۵۷ ۳,۱۲۴,۲۷۵ ۱.۶
۱۶ دانشگاه گیلان ۲,۰۱۸,۷۸۵ ۳,۱۲۳,۳۲۱ ۱.۵
۱۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱,۹۵۶,۶۱۶ ۲,۹۲۱,۳۶۰ ۱.۴
۱۸ دانشگاه بوعلی سینا ۱,۶۳۱,۶۱۹ ۲,۵۴۳,۶۵۴ ۱.۵
۱۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱,۳۵۷,۶۱۸ ۲,۴۴۱,۶۸۴ ۱.۷
۲۰ دانشگاه لرستان ۱,۱۷۹,۷۴۴ ۱,۹۱۴,۲۱۰ ۱.۶

در این جدول ردیف‌های پردیس‌ها و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها که به صورت جداگانه دارای ردیف بودجه هستند و همچنین اعداد مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاه‌ها در این جدول درج نشده است.

نکته مورد توجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی این است که به دلیل اینکه این دانشگاه‌ها متولی خدمات بهداشتی و درمانی و امور آموزشی و تحقیقاتی هستند، هر کدام از این دانشگاه‌ها دارای چند ردیف بودجه جداگانه در بخش‌های مختلف بهداشتی درمانی، آموزشی، تحقیقاتی هستند.

در جدول زیر تنها اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور بر اساس ردیف اجرای برنامه‌های آموزشی ذکر شده است.

جدول اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور (اجرای برنامه‌های آموزشی بر مبنای جدول اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰)

ردیف دانشگاه

مصوب ۱۳۹۹

(مبالغ به میلیون ریال)

برآورد ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

تخمین میزان

رشد بودجه

۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵,۰۳۳,۸۶۶ ۱۴,۲۴۶,۱۱۵ ۲.۸ برابر
۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۴,۳۲۰,۷۲۱ ۱۱,۰۸۹,۸۰۲ ۲.۵
۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲,۸۶۹,۹۵۱ ۹,۱۵۶,۴۸۹ ۳.۱
۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲,۹۰۹,۶۳۰ ۷,۸۸۷,۹۳۵ ۲.۶
۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲,۷۱۱,۵۱۵ ۷,۱۴۲,۸۱۸ ۲.۶
۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳,۰۱۴,۲۰۸ ۷,۱۲۶,۸۴۷ ۲.۳
۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲,۵۲۲,۰۶۷ ۶,۸۴۲,۵۰۷ ۲.۷
۸ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۲,۰۴۶,۱۸۵ ۵,۸۹۴,۸۸۹ ۲.۸
۹ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲,۰۷۴,۲۶۳ ۵,۸۷۰,۰۹۳ ۲.۸
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱,۶۱۲,۶۰۶ ۴,۶۹۸,۷۵۰ ۲.۸
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱,۴۱۶,۵۳۱ ۴,۳۱۷,۵۸۱ ۳.۰
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱,۵۵۵,۳۱۸ ۴,۱۵۵,۲۵۰ ۲.۷
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱,۵۰۱,۰۳۱ ۴,۰۴۰,۰۳۳ ۲.۶
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱,۳۳۳,۴۵۹ ۳,۸۹۶,۱۶۵ ۲.۹
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱,۳۱۰,۵۵۶ ۳,۰۷۲,۴۸۹ ۲.۳
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱,۰۸۷,۳۹۶ ۲,۶۶۲,۳۴۹ ۲.۴
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۹۳۰,۶۴۲ ۲,۴۵۲,۴۰۰ ۲.۶
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۸۴۰,۲۴۵ ۲,۲۱۷,۴۲۳ ۲.۶
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۷۸۰,۲۶۲ ۲,۰۹۹,۵۳۹ ۲.۶
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۷۰۵,۸۵۲ ۱,۹۲۸,۸۱۰ ۲.۷

در میان دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بیشترین بودجه است اما بیشترین رشد متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و کرمانشاه است. سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با توجه به مصوب سال ۹۹ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۲.۵ برابری مواجه هستند. کمترین میزان رشد بودجه هم مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه و ایران است.

کد خبر 5088079

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 5 + 3 =

  نظرات

  • آرمینه IR ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
   0 0
   دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه چندم قرار میگیره؟