مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون دکتری سال ۹۷ گروه پزشکی اعلام شد

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۶ -۹۷ گروه علوم پزشکی منتشر شد. داوطلبان در ۶۱ رشته می توانند در آزمون شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه ۲۷ اسفند ۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
۱ آمار زیستی کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)
۲ اپیدمیولوژی دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مصوب وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی؛ جغرافیای پزشکی؛ آمار ریاضی
۳ اقتصاد سلامت دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزیابی فناوری سلامت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آمار زیستی؛ مدیریت مالی؛ مدیریت بازرگانی
۴ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کارشناسی ارشد آموزش بهداشت؛ علوم اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ آموزش پزشکی؛ آموزش مامایی؛ بهداشت مادر و کودک؛ روانشناسی؛ علوم تربیتی؛ آموزش پرستاری؛ سیاستگذاری سلامت؛ دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی و متخصصین بالینی و مدارک بالاتر رشته های پزشکی و دندانپزشکی
۵ آموزش پزشکی دارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های آموزش پزشکی؛ آموزش بهداشت؛ آموزش پرستاری؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ آمار زیستی؛ مدیریت خدمات پرستاری؛ اتاق عمل؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ اپیدمیولوژی؛ روانشناسی بالینی؛ مدیریت آموزشی؛ مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی؛ کارشناسی ارشد علوم تربیتی در سه گرایش برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی؛ مامایی؛ برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی؛ دارندگان مدارک دکتری تخصصی بالینی وفوق تخصصی بالینی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی؛ اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی؛ اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (با پرداخت شهریه)
۶ انگل شناسی پزشکی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دامپزشکی؛ قارچ شناسی؛ میکروبیولوژی
۷ انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)؛ مهندسی الکترونیک؛ ریاضی و آمار؛ بیوانفورماتیک؛ فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی؛ علوم بیوفیزیک؛ مدیریت کارآفرینی (با پایه کارشناسی مهندسی کامپیوتر)؛ کلیه رشته ؛(computer sciences) کامپیوترهای کارشناسی ارشد علوم پزشکی؛ دکتری حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و علوم آزمایشگاهی
۸ اخلاق پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی ؛ داروسازی ؛ دندانپزشکی و کارشناسان ارشد اخلاق پزشکی
۹ ارگونومی دکتری عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی؛ ایمنی صنعتی؛ طراحی صنعتی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ (HSE) مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست
۱۰ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی کارشناسی ارشد در رشته های اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و پزشکی عمومی

ادامه جدول رشته ها

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
۱۱ ایمنی شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ؛ بیوشیمی بالینی ؛ میکروبشناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها غیر از گرایش علوم گیاهی)؛ قارچ شناسی پزشکی ؛ ویروس شناسی پزشکی ؛ باکتری شناسی پزشکی؛ زیست فن آوری پزشکی؛ ژنتیک انسانی؛ ایمونوژنتیک؛ بیوتکنولوژی؛ دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ بیوفیزیک
۱۲ باکتری شناسی پزشکی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ میکروبیولوژی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ میکروب شناسی مواد غذایی
۱۳ بیولوژی تولید مثل دکتری پزشکی عمومی؛ دامپزشکی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد پرستاری؛ مامایی؛ فیزیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ علوم تشریحی؛ بیولوژی تولید مثل؛ بیولوژی (کلیه گرایشها)؛ زیست فناوری پزشکی
۱۴ بینایی سنجی کارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی
۱۵ بهداشت محیط کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی بهسازی؛ مهندسی آب و فاضلاب؛ مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست؛ محیط زیست؛ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست؛ محیط زیست - برنامه ریزی؛ محیط زیست - مدیریت؛ محیط زیست – آموزش محیط زیست ؛ شیمی تجزیه؛ کلیه گرایشهای شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مهندسی عمران؛ مهندسی مکانیک؛ اکولوژی انسانی
۱۶ بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد داروسازی؛ بیوشیمی بالینی؛ بیوشیمی؛ علوم تغذیه ؛زیست شناسی گرایش بیوشیمی؛ دکتری عمومی پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۱۷ بهداشت باروری دکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های مامایی؛ مشاوره در مامایی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (با پایه کارشناسی بهداشت عمومی و یا مامایی)؛ آموزش بهداشت (با پایه کارشناسی مامایی)
۱۸ بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (بهداشت صنعتی)؛ ارگونومی؛ سم شناسی
۱۹ بهداشت و ایمنی مواد غذایی دکتری عمومی پزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های: بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ علوم تغذیه؛ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه؛ مهندسی بهداشت محیط
۲۰ پرستاری کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها و گرایش های مربوط به پرستاری ؛ کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانس پرستاری

ادامه جدول رشته ها

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
۲۱ پزشکی مولکولی دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری حرفه ای دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی؛ مقاطع تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و یا کارشناسی ارشد رشته های باکتری شناسی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ بیوفیزیک؛ فیزیولوژی؛ ژنتیک انسانی؛ قارچ شناسی؛ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه باناقلین؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ ویروس شناسی؛ زیست شناسی (باگرایش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی و میکروبیولوژی)؛ انگل شناسی؛ میکروبیولوژی؛ ایمونولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ تغذیه
۲۲ توکسین های میکروبی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ انگل شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوشیمی بالینی؛ سم شناسی، قارچ شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) دارویی؛ دکترای عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دندانپزشکی و دامپزشکی
۲۳ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ؛ انگل شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (به غیر از گرایش گیاهی) ؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی ؛دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
۲۴ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون کارشناسی ارشد هماتولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ پاتوبیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ ژنتیک انسانی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی
۲۵ روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی؛ روانشناسی شخصیت؛ روانسنجی و رشته های روانشناسی(مشاوره ، تربیتی، عمومی و استثنائی)؛ بهداشت روان؛ دکتری عمومی پزشکی
۲۶

روانشناسی نظامی

(رشته مختص کادر نظامی و انتظامی است)

کارشناسی ارشد روانشناسی (کلیه گرایشها)؛ بهداشت روان و دکتری عمومی پزشکی
۲۷

زیست پزشکی سامانه ای

Systems Biomedicine

دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی بالینی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی (کلیه گرایش ها)؛ علوم و فناوری میکروبی (کلیه گرایشها)؛ میکروب شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ علوم و فناوری نانو (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی گرایش بیوفیزیک؛ ژنتیک انسانی؛ آمار زیستی؛ نانوفناوری پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) مولکولی؛ بیوانفورماتیک؛ انفورماتیک پزشکی
۲۸ زیست فناوری پزشکی کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ نانوفناوری پزشکی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ ژنتیک؛ ژنتیک انسانی؛ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوتکنولوژی؛ بیوتکنولوژی کشاورزی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛ زیست پزشکی؛ انگل شناسی؛ میکروب شناسی؛ قارچ شناسی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ دکترای عمومی رشته های پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۲۹ ژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک ؛ ژنتیک انسانی؛ بیوشیمی بالینی؛ ایمنی شناسی پزشکی ؛ زیست شناسی (گرایش های علوم سلولی و مولکولی ؛ ژنتیک و بیوشیمی)؛ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)؛ هماتولوژی (خونشناسی)؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا متخصصان رشته های مختلف پزشکی ؛ دکترای علوم آزمایشگاهی ؛ دامپزشکی
۳۰ سیاستگذاری سلامت کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اقتصاد بهداشت (تمام گرایش ها) ؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ برنامه ریزی رفاه اجتماعی؛ اپیدمیولوژی؛ بهداشت محیط ؛ بهداشت حرفهای ؛ارزیابی فناوری سلامت؛ آموزش مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و دکترای عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی ؛ دکترای ؛ MBA ؛ بهداشت حرفه ای علوم آزمایشگاهی ؛ دکترای دامپزشکی

ادامه جدول رشته ها

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
۳۱ سیاست های غذا و تغذیه کارشناسی ارشد علوم تغذیه؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ اقتصاد بهداشت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آموزش بهداشت؛ آمار زیستی؛ علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)؛ بهداشت وایمنی موادغذایی؛ علوم تغذیه دربحران و حوادث غیرمترقبه ؛ مدیریت (با پایه کارشناسی تغذیه) ؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی
۳۲ سالمند شناسی کارشناسی ارشد رشته های سالمند شناسی؛ سلامت سالمندی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت توانبخشی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ مددکاری اجتماعی؛ بینایی سنجی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی بالینی ؛ پرستاری؛ مامایی؛ فیزیوتراپی؛ شنوایی شناسی؛ کاردرمانی؛ گفتار درمانی؛ علوم تغذیه ؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ جامعه شناسی؛ پژوهش های اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ جمعیت شناسی و دکتری عمومی پزشکی ؛ دندانپزشکی و داروسازی
۳۳ سلامت و رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد درکلیه رشته های علوم پزشکی؛ علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)؛ روانشناسی (کلیه گرایش ها)؛ پژوهش علوم اجتماعی؛ علوم ارتباطات اجتماعی؛ ارتباطات اجتماعی (تحقیق درارتباطات اجتماعی)؛ برنامه ریزی رفاه اجتماعی وزارت علوم؛ مدیریت دولتی؛ جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی؛ دکتری عمومی پزشکی
۳۴ سلامت در بلایا و فوریت ها دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی ؛ دندانپزشکی؛ دکترای علوم آزمایشگاهی و دکترای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پزشکی و کارشناسی ارشد رشته های: مطالعات دفاعی، استراتژیک؛ مدیریت بحران؛ پدافند با گرایش امنیت اطلاعات؛ ایمنی، بهداشت و محیط IT غیرعامل؛ مدیریت سوانح طبیعی؛ مهندسی فناوری اطلاعات مشاوره (مدرسه ای، شغلی، خانوادهای، توانبخشی)؛ مدیریت اجرایی؛ مدیریت ورزشی؛ محیط زیست؛ ؛(HSE) زیست مهندسی پزشکی ؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مدیریت شهری؛ مخاطرات محیطی (گرایش طبیعی و انسان ساخت)؛ مدیریت دولتی
۳۵ شنوایی شناسی کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی یا دکتری عمومی پزشکی
۳۶ طب ایرانی پزشکان عمومی و متخصصین
۳۷ علوم تشریحی کارشناسی ارشد علوم تشریحی ( آناتومی)؛ جنین شناسی؛ بافت شناسی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی
۳۸ علوم تغذیه کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه ؛ علوم تغذیه در بحران؛ علوم بهداشتی در تغذیه ؛ علوم وصنایع غذایی؛ بیوشیمی بالینی ؛ مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی با پایه کارشناسی علوم تغذیه؛ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ بهداشت و ایمنی مواد غذایی(با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دامپزشکی
۳۹ علوم اعصاب دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دامپزشک عمومی؛ کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش علوم سلولی و مولکولی، علوم جانوری، میکروبیولوژی، ژنتیک و بیوشیمی)؛ ژنتیک انسانی؛ آناتومی؛ سم شناسی؛ بیوشیمی؛ روانشناسی بالینی؛ علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت؛ علوم شناختی – روانشناسی شناختی؛ ژنتیک پزشکی؛ فارماکولوژی؛ فیزیوتراپی؛ کاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ اعضای مصنوعی؛ بینایی سنجی؛ شنوایی شناسی
۴۰ علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد در رشته های علوم و صنایع غذایی(کلیه گرایش ها)؛ شیمی مواد غذایی؛ میکروبیولوژی مواد غذایی؛ مهندسی صنایع غذایی؛ علوم غذایی؛ مهندسی کشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذایی)، بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه یا علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت یا بهداشت محیط و یا بهداشت عمومی) ؛ دکترای پزشکی عمومی، دندانپزشکی و دامپزشکی

ادامه جدول رشته ها

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
۴۱ علوم سلولی کاربردی کارشناسی ارشد علوم تشریحی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛ زیست فناوری پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ بیوتکنولوژی؛ سم شناسی؛ بیولوژی تکوینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ فیزیولوژی؛ فارماکولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)؛ نانوفناوری پزشکی؛ دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
۴۲ فارماکولوژی کارشناسی ارشد فارماکولوژی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۴۳ فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد رشته های فیزیک پزشکی ؛ فیزیک ؛ بیوفیزیک ؛ مهندسی پزشکی ؛ مهندسی پرتوپزشکی؛ مهندسی پزشکی؛ (MRI) هسته ای (گرایش پرتوپزشکی)؛ تکنولوژی رادیولوژی؛ پرتوپزشکی؛ فناوری تصویربرداری پزشکی هسته ای؛ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی؛ دکتری پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی
۴۴ فیزیوتراپی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی؛ دکتری عمومی پزشکی
۴۵ فیزیولوژی کارشناسی ارشد فیزیولوژی؛ فیزیولوژی (انسانی ، جانوری و دام)؛ زیست شناسی(گرایش جانوری و سلولی و مولکولی)؛ پرستاری (از جمله بیهوشی)؛ مامایی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دامپزشکی
۴۶ فیزیولوژی ورزش کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی؛ تربیت بدنی - کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ بیوشیمی - بیولوژی ملکولی؛ علوم تشریحی و دکتری عمومی داروسازی؛ پزشکی و دندانپزشکی
۴۷ قارچ شناسی پزشکی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ میکروبیولوژی پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۴۸ کار درمانی کارشناسی ارشد کاردرمانی و ارگونومی (با پایه کارشناسی کاردرمانی)
۴۹ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و غیرپزشکی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ آموزش مدارک پزشکی؛ مدارک پزشکی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ انفورماتیک پزشکی؛ اقتصاد بهداشت؛ علم سنجی؛ علم اطلاعات و دانش شناسی
۵۰ گفتار درمانی کارشناسی ارشد کلیه رشته ها صرفا با مدرک کارشناسی گفتار درمانی

ادامه جدول رشته ها

ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
۵۱ مامایی کارشناسی ارشد رشته های مامایی و مشاوره در مامایی
۵۲ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ؛ مدیریت بیمارستان ؛ اقتصاد بهداشت ؛ ارزیابی فناوری سلامت؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ آموزش پزشکی؛ مدیریت اجرایی؛ مامایی ؛ مدیریت پرستاری؛ پرستاری؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و ؛ Business Administration ؛ مدیریت (کلیه گرایشها) ؛ بهداشت عمومی داروسازی؛ دامپزشکی
۵۳ مدیریت اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ مددکاری اجتماعی؛ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی؛ کتابداری و اطلاع رسانی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ انفورماتیک پزشکی؛ ارزیابی فناوری سلامت و دکترای عمومی دررشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی
۵۴ مددکاری اجتماعی دکتری عمومی؛ کلیه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی (با کارشناسی مددکاری اجتماعی) ؛ کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی؛ مدیریت خدمات اجتماعی؛ رفاه اجتماعی
۵۵ مشاوره توانبخشی کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی درکلیه گرایش ها؛ کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی سلامت؛ روانشناسی نظامی؛ کودکان استثنایی؛ مدیریت توانبخشی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ پرستاری؛ بهداشت روان؛ دکترای عمومی پزشکی
۵۶ مطالعات اعتیاد دکتری تخصصی روانپزشکی ؛ دکتری تخصصی اعصاب داخلی ؛ دکترای عمومی پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی؛ کارشناسی ارشد روانشناسی(بالینی، عمومی، بالینی کودک)؛ فیزیولوژی؛ زیست شناسی؛ سم شناسی؛ آناتومی؛ روانشناسی سلامت؛ بهداشت روان؛ علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
۵۷ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی؛ مهندسی برق (کلیه گرایش ها)؛ فیزیک (کلیه گرایش ها)؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ؛ گفتار درمانی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی؛ فیزیک پزشکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ کامپیوتر (کلیه گرایشها)؛ فناوری اطلاعات؛ شنوایی شناسی؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ فیزیوتراپی؛ مهندسی پرتوپزشکی و دکتری عمومی پزشکی
۵۸ مهندسی پزشکی (گرایش رباتیک پزشکی) کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکاترونیک؛ مهندسی برق (کلیه گرایش ها)؛ مهندسی رباتیک؛ مهندسی و علوم کامپیوتر(کلیه گرایشها)؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ فیزیوتراپی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی، مجموعه مهندسی هوا و فضا (شامل رشته های جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازههای هوایی، آئرودینامیک، سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی، مهندسی فضایی، مهندسی فناوری ماهواره ) و دکتری عمومی پزشکی
۵۹ مهندسی بافت کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی)؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ بیوتکنولوژی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ فیزیولوژی ؛ بافت شناسی؛ فارماکولوژی؛ بیوپلیمر؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ فیزیک پزشکی؛ نانوتکنولوژی؛ نانوتکنولوژی پزشکی؛ زیست فناوری پزشکی؛ مهندسی پلیمر؛ مهندسی شیمی؛ شیمی؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی تکوینی؛ بافت شناسی دامپزشکی؛ مهندسی کامپیوتر؛ مهندسی نساجی؛ مهندسی برق (کلیه رشته ها) دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی
۶۰ نانوفناوری پزشکی کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوفیزیک؛ فیزیک (همه گرایشها)؛ شیمی (همه گرایشها)؛ مهندسی شیمی؛ زیست شناسی (همه گرایشها)؛ مهندسی مواد (کلیه گرایشها)؛ مهندسی نساجی؛ بیوتکنولوژی (کلیه گرایشها)؛ ایمونولوژی؛ اعضای مصنوعی؛ انگل شناسی؛ بیوشیمی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ ژنتیک انسانی؛ علوم تغذیه؛ علوم و صنایع غذایی ؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ فیزیولوژی؛ فیزیوتراپی؛ قارچ شناسی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ مهندسی بهداشت محیط؛ فیزیک پزشکی؛ سم شناسی؛ هماتولوژی؛ مهندسی پزشکی؛ زیست فناوری پزشکی؛ زیست فناوری دارویی؛ نانوبیوتکنولوژی؛ فوتونیک؛ شیمی دارویی؛ تکنولوژی گردش خون؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی
۶۱ ویروس شناسی پزشکی کارشناسی ارشد ویروس شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی؛ ایمنی شناسی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ میکروب شناسی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی
کد خبر 4138299

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 6 =