فاطمه علی آبادی خبرنگار نهادها و تشکل های دینی و اندیشه دینی تعداد خبر 2308

  • فاطمه علی آبادی خبرنگار سرویس دین و آیین در دو بخش نهادها و تشکل های دینی و اندیشه دینی است. از سال 94 در حوزه های مختلف فرهنگی با خبرگزاری‌ها و نشریات مختلف همکاری داشته است.