حضور ۵۲ دانشگاه ایرانی در یک رتبه‌بندی جهانی

بر پایه گزارش ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ» ۵۲ مؤسسه ایرانی در میان ۳۰۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند و سه دانشگاه دارای رتبه زیر ۵۰۰ هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ» از سوی «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه مدیریت و روزآمد می‌شود.

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یکدیگر ارزیابی می‌کند.

شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، مجموع کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ ۶ سنجه کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی آمده‌است.

در این میان سه دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی امیرکبیر دارای رتبه‌های زیر ۵۰۰ هستند. پیش از این در گزارش ۲۰۱۹-۲۰۲۰ این نظام رتبه بندی تعداد ۴۵ دانشگاه ایرانی حضور داشتند.

جدول رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

ردیف رتبه جهانی دانشگاه مقالات استنادات مجموع کل انتشارات بهره‌وری علمی تأثیر پژوهشی همکاری جهانی امتیاز کل
۱ ۲۵۴ دانشگاه تهران ۸۶.۰۷ ۸۴.۵ ۳۹.۴۲ ۷۲.۵۶ ۵۶ ۵۷.۸۶ ۳۹۶.۴۱
۲ ۳۶۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۴.۶۹ ۸۲ ۳۷.۹۳ ۶۷.۵۸ ۵۴.۴۷ ۴۹.۴۵ ۳۶۶.۱۱
۳ ۴۸۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۷.۹۱ ۷۴.۳۱ ۳۳.۱۲ ۶۳.۶۹ ۵۰.۱۶ ۴۵.۹۶ ۳۳۵.۱۶
۴ ۵۰۹ دانشگاه تربیت مدرس ۶۹.۷۵ ۷۲.۵۵ ۳۲.۵۷ ۶۱.۷۶ ۴۸.۸۴ ۴۴.۹۵ ۳۳۰.۴۲
۵ ۵۴۹ دانشگاه صنعتی شریف ۶۵.۹۵ ۷۱.۰۹ ۳۱.۵۴ ۶۰.۵۴ ۴۷.۸۴ ۴۵.۰۹ ۳۲۲.۰۴
۶ ۶۰۸ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰.۴۲ ۶۹.۱۸ ۲۹.۸۸ ۵۸.۱۹ ۴۶.۸۸ ۴۳.۵۴ ۳۰۸.۰۹
۷ ۶۱۶ دانشگاه تبریز ۶۲.۸۱ ۶۷.۵۸ ۲۸.۳۴ ۵۶.۶۴ ۴۶.۷۸ ۴۳.۴۷ ۳۰۵.۶۱
۸ ۶۱۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۳.۲۷ ۶۸.۳۵ ۲۹.۸۵ ۵۸.۳۲ ۴۶.۴۳ ۳۹.۰۹ ۳۰۵.۳
۹ ۶۳۰ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۶۰.۷۷ ۶۹.۳۳ ۳۱.۵۸ ۵۶.۵۴ ۴۵.۷۷ ۴۰.۰۲ ۳۰۴.۰۱
۱۰ ۶۷۷ دانشگاه شیراز ۵۹.۱۷ ۶۵.۷۶ ۲۸.۳۵ ۵۶.۱۴ ۴۵.۰۵ ۴۱.۸۷ ۲۹۶.۳۵
۱۱ ۷۰۹ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۸.۸۷ ۶۴.۶۴ ۲۸.۸۳ ۵۴.۰۴ ۴۲.۴۸ ۴۰.۶۱ ۲۸۹.۴۶
۱۲ ۷۷۷ دانشگاه شهید بهشتی ۵۶.۴۹ ۶۳.۱۱ ۲۷.۲۸ ۵۲.۰۵ ۴۱.۷ ۳۸.۵۶ ۲۷۹.۲
۱۳ ۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۱.۸۸ ۶۴.۷۵ ۲۶.۹۷ ۵۱.۷ ۴۳.۹۶ ۳۵.۸۲ ۲۷۵.۰۷
۱۴ ۸۳۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۷.۱۸ ۶۴.۷۹ ۲۵.۴۱ ۵۱.۸۵ ۴۷.۳۵ ۳۴.۲۵ ۲۷۰.۸۴
۱۵ ۹۳۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۱.۹۳ ۵۷.۴۳ ۲۶.۲۸ ۴۶.۱۶ ۳۸.۱۵ ۳۴.۶۸ ۲۵۴.۶۳
۱۶ ۹۸۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۸.۹۷ ۶۲.۴۶ ۱۹.۴۸ ۵۰.۲ ۴۷.۴۴ ۲۹.۳۸ ۲۴۷.۹۲
۱۷ ۹۸۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۴۸.۶۵ ۵۶.۵۳ ۲۴.۶۸ ۴۶.۹۹ ۳۷.۵۱ ۳۳.۴۳ ۲۴۷.۸
۱۸ ۱۰۱۵ دانشگاه کاشان ۴۱.۸۸ ۶۰.۶۷ ۲۱.۰۷ ۴۹.۲۶ ۴۴.۱۴ ۲۷.۴۸ ۲۴۴.۴۹
۱۹ ۱۰۳۶ دانشگاه گیلان ۴۶.۴۴ ۵۶.۰۲ ۲۲.۷۳ ۴۷.۰۸ ۳۹.۲۶ ۳۰.۸۶ ۲۴۲.۴
۲۰ ۱۰۸۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۶.۹۶ ۵۴.۶۷ ۲۴.۹۹ ۴۳.۹۳ ۳۵.۷۹ ۳۱.۰۵ ۲۳۷.۳۸
۲۱ ۱۱۳۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۳.۰۱ ۵۳.۵۲ ۲۳.۵۸ ۴۲.۹۸ ۳۵.۷۲ ۳۲.۲۲ ۲۳۱.۰۳
۲۲ ۱۱۳۷ دانشگاه اصفهان ۴۴.۵۲ ۵۲.۷۵ ۲۳.۰۳ ۴۳.۸۱ ۳۴.۴۶ ۳۲.۳ ۲۳۰.۸۸
۲۳ ۱۱۵۸ دانشگاه سمنان ۴۱.۰۵ ۵۵.۲۶ ۲۰.۵۱ ۴۵.۱۵ ۳۸.۹۷ ۲۷.۵ ۲۲۸.۴۵
۲۴ ۱۲۲۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۵.۴۳ ۵۵.۳۴ ۱۸.۶۱ ۴۲.۷۱ ۴۲.۳۵ ۲۶.۶۱ ۲۲۱.۰۵
۲۵ ۱۲۳۱ دانشگاه رازی کرمانشاه ۳۹.۲۷ ۵۱.۷۲ ۲۰.۶۴ ۴۳.۲۱ ۳۶.۰۶ ۲۹.۹ ۲۲۰.۷۹
۲۶ ۱۲۷۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۴۳.۴۵ ۴۹.۸۷ ۲۱.۱۶ ۴۱.۲۶ ۳۳.۰۷ ۲۸.۶۱ ۲۱۷.۴۳
۲۷ ۱۲۸۳ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۲۷.۱۴ ۵۷.۳۳ ۱۷.۹۲ ۴۴.۷ ۴۵.۴۳ ۲۳.۹ ۲۱۶.۴۱
۲۸ ۱۲۹۸ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۳۶.۶ ۵۲.۰۶ ۱۹.۶ ۴۱.۷۵ ۳۵.۹۷ ۲۸.۹۴ ۲۱۴.۹۳
۲۹ ۱۳۲۴ دانشگاه ارومیه ۴۲.۴۹ ۴۸.۶۸ ۲۰.۸۴ ۴۰.۲۸ ۳۳.۰۲ ۲۷.۳۸ ۲۱۲.۶۹
۳۰ ۱۳۳۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۵.۱۴ ۵۶.۷۷ ۱۵.۹ ۴۳.۱۹ ۴۷.۰۲ ۲۳.۶۷ ۲۱۱.۶۹
۳۱ ۱۳۴۴ دانشگاه محقق اردبیلی ۳۳.۰۱ ۴۹.۰۲ ۱۶.۳ ۴۲.۶۲ ۴۴.۱۸ ۲۵.۴۷ ۲۱۰.۶
۳۲ ۱۴۰۲ دانشگاه یاسوج ۲۸.۰۴ ۵۲.۵۳ ۱۶.۰۲ ۴۲.۳ ۴۲.۰۶ ۲۳.۷۳ ۲۰۴.۶۹
۳۳ ۱۴۴۴ دانشگاه صنعتی سهند ۳۴.۰۴ ۴۹.۵۶ ۱۷.۳۱ ۴۰.۳۶ ۳۶.۰۲ ۲۳.۵۳ ۲۰۰.۸۲
۳۴ ۱۴۸۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۲.۲۸ ۵۰.۰۷ ۱۷.۰۸ ۳۹.۳ ۳۶.۶۸ ۲۱.۰۹ ۱۹۶.۴۹
۳۵ ۱۴۸۹ دانشگاه مازندران ۳۱.۵۲ ۴۷.۹۹ ۱۷.۶۲ ۴۰.۰۳ ۳۴.۳۴ ۲۴.۳۲ ۱۹۵.۸۲
۳۶ ۱۴۹۲ دانشگاه صنعتی شاهرود ۴۱.۰۵ ۴۳.۱۲ ۱۷.۵۹ ۳۵.۹۲ ۲۹.۰۲ ۲۹.۰۵ ۱۹۵.۷۴
۳۷ ۱۴۹۷ دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۴.۸۲ ۴۶.۱۳ ۱۸.۱۸ ۳۸.۵ ۳۲.۵۷ ۲۵.۲۷ ۱۹۵.۴۷
۳۸ ۱۵۱۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۳۰.۵ ۴۹.۳۹ ۱۸.۰۷ ۳۸.۶۴ ۳۵.۵ ۲۱.۹۳ ۱۹۴.۰۳
۳۹ ۱۵۲۵ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۳۴.۶۱ ۴۷.۶۳ ۱۵.۶۹ ۳۸.۳ ۳۵.۰۹ ۲۱.۳۸ ۱۹۲.۷
۴۰ ۱۵۳۴ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۷.۴۶ ۵۴.۵۲ ۱۰.۸۴ ۴۰.۶۱ ۵۱.۰۳ ۱۷.۷۱ ۱۹۲.۱۷
۴۱ ۱۵۸۳ دانشگاه یزد ۳۳.۶۱ ۴۳.۶۳ ۱۸.۷۴ ۳۷.۲۱ ۳۰.۴۲ ۲۴.۸۸ ۱۸۸.۴۸
۴۲ ۱۶۱۹ دانشگاه شهرکرد ۲۹.۷۵ ۴۴.۴۹ ۱۶.۰۸ ۳۷.۵۶ ۳۳.۱۵ ۲۳.۶ ۱۸۴.۶۴
۴۳ ۱۶۷۶ دانشگاه صنعتی شیراز ۳۱.۴ ۴۱.۶۵ ۱۵.۱ ۳۵.۳۱ ۳۰.۷۱ ۲۳.۹۷ ۱۷۸.۱۴
۴۴ ۱۹۳۵ دانشگاه الزهرا (س) ۲۱.۴۵ ۴۰.۹۹ ۱۴.۱۵ ۳۲.۴۸ ۳۰.۴۴ ۱۸.۰۵ ۱۵۷.۵۶
۴۵ ۲۰۸۱ دانشگاه شاهد ۲۴.۹ ۳۴.۶۵ ۱۴.۱۳ ۲۹.۸۵ ۲۵.۲۹ ۱۷.۴۳ ۱۴۶.۲۵
۴۶ ۲۳۳۴ دانشگاه خلیج فارس ۱۷.۲۴ ۳۲.۶۴ ۱۱.۱۵ ۲۶.۲۶ ۲۳.۰۵ ۱۷.۲۵ ۱۲۷.۵۸
۴۷ ۲۳۵۲ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۶.۷۹ ۳۱.۵۶ ۷.۹۴ ۲۶.۴۲ ۲۶.۷۳ ۱۶.۹ ۱۲۶.۳۳
۴۸ ۲۵۶۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۲.۱۳ ۲۹.۶۳ ۸.۱ ۲۱.۵۵ ۲۱.۹۷ ۱۷.۶۶ ۱۱۱.۰۳
۴۹ ۲۷۰۶ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۰.۸۲ ۲۶.۰۵ ۸.۹۸ ۲۰.۶۷ ۲۱.۱۴ ۱۳.۴۱ ۱۰۱.۰۶
۵۰ ۲۷۸۵ دانشگاه علامه طباطبایی ۱.۷۸ ۲۴.۴۵ ۶.۰۷ ۲۲.۷۹ ۲۵.۲۵ ۱۴.۶۸ ۹۵.۰۲
۵۱ ۲۸۵۵ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۸.۲۵ ۲۴.۴ ۹ ۱۹.۲۲ ۱۷.۹۱ ۱۰.۷۱ ۸۹.۴۹
۵۲ ۲۸۸۵ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۷.۰۱ ۲۴.۷۴ ۶.۱۶ ۱۹ ۲۰.۸۱ ۹.۰۲ ۸۶.۷۳

بر اساس گزارش ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «یورَپ»، ۱۰ دانشگاه برتر این رتبه بندی شامل دانشگاه‌های هاروارد (آمریکا)، تورنتو (کانادا)، استانفورد (آمریکا)، کالج لندن (بریتانیا)، آکسفورد (بریتانیا)، جان هاپکینز (آمریکا)، کمبریج (بریتانیا)، میشیگان (آمریکا)، Saclay پاریس (فرانسه) و ایالتی واشنگتن (آمریکا) هستند.

کد خبر 5091782

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • حسن SE ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
   2 0
   آقا دانشگاه های کشور نابود شدند. بیایند ببینند در پیام نور چه فلاکتی است و استاد در چه فشاری برای دادن نمره. مغازه سبزی فروشی از آنجا قانون مند تر است.