جزئیات اعمال یک گروه بالاتردرباره بازنشستگان پیش ازسال ۹۶اعلام شد

صندوق بازنشستگی کشوری، جزئیات و ضوابط اعمال «یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان پیش از سال ۱۳۹۶» را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری در آستانه صدور احکام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری در سال ۱۴۰۰، جزئیات و ضوابط اعمال «یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان پیش از سال ۱۳۹۶» را اعلام کرد.

احکام این دسته از بازنشستگان، از روز یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ از طریق سایت sabasrm.ir در دسترس قرار می‌گیرد.

همچنین درباره افزایش ۲۵ درصد سنواتی سال ۱۴۰۰ با توجه به تصویب آن در جلسه هیأت وزیران در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه، پس از صدور مصوبه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، موارد مربوطه طی هفته آینده صادر خواهد شد.

بر این اساس و در خصوص «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال ۹۶»، با توجه به بند (۱) نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید کرده است «کلیه بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی بیست‌گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی ۱۶ گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه‌های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه / طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد.» اقدامات مختلفی صورت گرفته که به اطلاع بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز کشوری می‌رسد.

اول؛ کلیه بازنشستگان قبل از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ که مشمول جداول گروه‌های بیست‌گانه هستند، از امتیازات یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه‌های شغلی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برخوردار می‌شوند که در صفحه اول سیستم احکام «گروه بالاتر» درج می‌شود. به عنوان مثال، چنانچه بازنشسته‌ای با مدرک فوق‌دیپلم و با ۳۰ سال خدمت در طبقه ۸/ گروه شغلی ۱۲ باشد از امتیازات یک گروه بالاتر یعنی معادل طبقه ۹/ گروه ۱۳) برخوردار خواهد شد.

در این زمینه، اعضای هیأت علمی، قضات، مقامات و بازنشستگان غیر هیأت علمی وابسته به وزارت علوم که اخیراً احکام آن‌ها بر اساس رتبه پایه اصلاح شده است مشمول افزایش یک طبقه / گروه نمی‌شوند.

دوم؛ سقف گروه‌های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخشنامه‌های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ و شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ براساس جدول زیر است:

سوم؛ گروه‌های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از ۱۳۷۰ تا پایان ۱۳۸۷) علاوه بر سقف گروه‌های استحقاقی تعیین شده در جدول بالا، منظور شده است.

چهارم؛ از آنجایی که مطابق دادنامه شماره ۱۹۲۶ – ۱۹۲۷ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۳‬ و اصلاحیه ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۵/‏۱۳۹۰‬ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لغو شده است، بخشنامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.

پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال ۲۰ و طبقه شغلی قابل اعمال ۱۶ بوده و اگر افراد در این نوع گروه / طبقه شغلی قرار داشته باشند ارتقا یک گروه / طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد.

ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخوردار شده‌اند، کماکان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره مند هستند.

هفتم؛ بنابراین، با توجه به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه / طبقه بالاتر به برخی رکوردهای پیش از سال ۱۳۹۶ تعلق نگرفته است که عبارت اند از:

الف) برخورداری از سقف گروه / طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات.

ب) عدم انطباق مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.

ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی قرار دارد، اما با توجه به تفکیک نشدن گروه‌های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذیربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد.

هشتم؛ برای اصلاح نکات بند (۷) لازم است اقدام‌های زیر انجام شود:

الف) چنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعدادی از گروه‌های تعلق گرفته به عنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می‌شود.

ب) در صورت لزوم برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه‌های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذیربط نسبت به بارگذاری مشخصات بازنشستگان عزیز به همراه تصویر مدارک مورد نیاز در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm .ir اقدام کند.

در زمینه «اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ /۱۱/۱۳۹۹ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور در خصوص اجرای بند (۲) نامه مرتبط با اعمال امتیاز ایثارگری، بر اساس دریافت مشخصات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی در سایت صندوق بابت وضعیت ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات شش‌گانه‌ای به شرح زیر در سیستم احکام انجام شده است:

اول؛ امتیاز ایثارگری درباره کلیه بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی اول مهر ۱۳۹۹ که امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ درباره آن‌ها اجرا شده است، بر مبنای امتیاز جدول بند (۴) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۳۸۸‬ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق و بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است.

دوم؛ جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به شرح زیر است:

سوم؛ در صورتی‌که بازنشسته گرامی از اجتماع حالت‌های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر اساس رأی ۵۱۱ مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۹۱‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا مربوط به هر وضعیت ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همچنین چنانچه بازنشستگان ایثارگر از جمع حالات ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط نیز برخوردار می‌شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف تعیین شده در بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (۲۲۵۰) امتیاز تجاوز نکند.

چهارم؛ در صورتیکه امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده به عنوان مثال برای درصد جانبازی عدد ۵ درصد باشد، از ردیف ۲ جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (۶ تا ۱۰) از ردیف ۳ جدول برخوردار می‌شوند.

پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (۲۲۵۰) قرار می‌گیرند.

ششم؛ مستندات ابرازی در خصوص وضعیت ایثارگری عزیزان در فیلد مشخص شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده است. همچنین رکوردهایی که به هر دلیل قبلاً فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز وضعیت ایثارگری صرفاً مشمول بهره‌مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود.

گفتنی است، با توجه به اینکه مستندات ایثارگری مورد بررسی واقع شده و سپس احکام مربوط به آن صادر می‌شود، در مواردی که برخی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقباً با بررسی کارشناسان صندوق درباره آن‌ها اقدام خواهد شد.

کد خبر 5190423

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 3 + 7 =

  نظرات

  • IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   11 3
   سلام پس چرا درباره بازنشستگان تامین اجتماعی یک گروه ایثارگری اعمال نمی‌شود مگر ماه‌ها جزء این مرز بوم نيستم چرا این همه تبغص میان بازشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازشستگان کشوری خواهشمندیم این یک گروه ایثارگری هم به مسولین عزیز تامین اجتماعی انتقال دهید تا آنها هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی این گ
   • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
    10 2
    بله نظر منم همینه چرا برای جانبازان تامین اجتماعی این گروه رو نمیدن اینجا هم تبعیض؟
  • دروکی IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   3 6
   سلام مگه باز نشستگان تامین اجماعی برای غیر از ایران به جبهه رفتنیا برای این خک و آب با دشمن نجگیدن باز هم تبعض چرا مسولین دارن این قدر مردم را با نطام مقدس بدبین می‌کنند واقعا جای تاسف داره مسولی که حتی اینهم تشخیص نمیده
  • بازنشسته IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   6 2
   خدا کنه بیشترازاین به همه بدن ولی مملکت مارو ببین چقد فرق میذاره بین بازنشستگان البته مقصر نیستن الا دوره پولدارهاس که دارن با خون بیچاره فقیر پول رو پول میدارن ولی خبر از مرگ ندارن که بعدمرگ هرچی کمتر داشته باشی وراث هم بیشترباهم گرم میمونن
  • علی IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   3 1
   ما که از این همه ماده و تبصره سر در نیاوردیم دوزار میخوان اضاف کنن هزارتا ماده و تبصره وبند میزارن علی برکت الله
  • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   6 2
   این اجحاف در همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد چون مدرک و ایثارگری ملاک نیست فقط دو سال آخر و تعداد سال سابقه مهم است دولت باید فکری به حال کارمندان خود که در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستند مانند کشوری و لشگری باشد
  • بازنشسته IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   8 2
   با سلام متاسفانه اونقدر جنس ها واقلام زندگی گرون شده که افزایش ۲۵ در صدی هم چاره کار نیست،ما حاضریم حقوق سال ۷۸ رو بگیریم قیمت ها هم مانند گذشته باشد!!!!!
  • تورج جوام IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   2 3
   با سلام من موقعی که سر کار بودم فوقلعادهایثارگریم حد عقل ۴۰۰تومان بود و حق جانب ازین ۵۰۰تومان بود ول حالا خیلی کم بهم اضافه شده این مقدار کم چه بدرد میخوره حق یک جانباز ۳۰۰ تومان است این انصاف است که خیلی ول خرجی کردین
  • تورج جوام IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
   5 3
   با سلام من جانباز بازنشسته آموزش پرورش که هم مدیریت داشته ام وهم جانباز بوده ام حق ایثارگری خیلی کم پرداخت شده چطوری حساب میکنید درضمن ۳ماه هم جپهه داشتم چطوری اینقدر بی عدالتی در حق جانبازان میکنید
  • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   من کارگر بازنشسته هستم ده سال آخر اشتغالم با اضافه کاری و اشتغال در کار سخت و زیان آور حداکثر حق بیمه را پرداخت می کردم ولی با اجحاف افزایش پلکانی باعث شده است که در حال حاضر حقوقم تا 80 درصد حداکثر حقوق رسیده است و به دلیل بازنشستگی زودهنگام فرزندان من هنوز مدرسه رو و دانشجو هستند و با این گرانی
  • ناشناس IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   2 1
   مگه بازنشستگان ۹۸ چه گناهی کرده اند که از همه طرف و همه چیز محروم و مورد ظلم واقع شده اند لطفا این موضوع را به جد پیگیری و اصلاح فرمائید
   • سعید JP ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
    0 0
    بی عدالتی
  • ناشناس IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   1 1
   حتما بازنشستگان قبل از ۹۶ از نفوذی برخوردار هستند که بقیه این امتیاز را ندارند
  • م IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   2 1
   واقعا اگه شامل بازنشستگان ۹۸ و غیره نشود هیچ وجه قانونی و توجیهی ندارد
  • بازنشسته کش IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 1
   اگه قانونی هست باید برای همه بازنشستگان باشد نه فقط قبل از ۹۶ این قوانین از کجا در میاد بابا با همسان سازی که انجام داده اید دیپلم قبل از ۹۶ رسیده به فوق ۹۸
  • ناشناس IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   1 1
   با این کارها دم از عدالت هم می زنید واقعا که لطفا قبل از اجرای حکم اصلا حس کنید
  • ناشناس IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   2 1
   مگه بازنشستگان بعد از ۹۶ گناه گرده اند آخه این چه قانونی است لطفا اصلاحش کنید بعد حکم بزنید
  • ر IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   3 1
   بابا حقوق بازنشسته دیپلم قبل از ۹۶ با این همسان سازی مسخره رسیده به ارشد ۹۹ پس چرا فقط قبل از ۹۶ لطفا پیگیری کنید
  • IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 1
   با ۲۱ سال سابقه به علت مشکل قلبی کمیسیون از کار افتادم کرد دست خودم که نبود دو میلیونو چهارصد هزار میگیرم با چهار سر عاعله چکار کنم .چرا با ۳۰روز احتساب نمیکنن این ظلمه چرا لشکری و کشوری اینطور نیست عاجزانه تقاضای رسیدگی دارم
  • عظیم قلیچ کوچکی AE ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   1 0
   سلام منطقه جنگی شلمچه چه فرقی بامناطق دیگردارد که شامل مانشده باتشکر بازنشسته پست گلستان سال ۱۳۸۶
  • بازنشسته کشوری IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   1 0
   وعده سر خرمن و بدون عمل زیاد شنیدیم اگر عمر دولت کفاف کند شاید عملی شود خیلی دروغ شنیدیم سی سال از ما کسر کردن حالا با منت هم حق ما را نمیدن از قدیم گفتن نان خود را اگر در توبره دیگران قرار دادی با منت باید بگیری .
  • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   2 0
   حق مدیریت وضریب آن چگونه است
  • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   1 0
   من لیسانس هستم وبادوگروه تشویقی یعنی۱۶بازنشت شدم آیا گروههای تشویقی اعمال میشودیاحذف میشود
  • ناشناس IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   توپارک بازنشستگان تامین اجتماعی می گفتن۱۲۰۰ دادن ۱میلیون و۵۰۰ با گفتن ما می‌خواستیم خانواده مون باخبر نشن
  • ناشناس IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   2 0
   با سلام و عرض ادب درباره ایثارگری بنده 34ماه با افتخار درخدمت کشورم در مناطق جنگی مشغول به انجام وظیفه بودم برای ایثارگری کجا باید رجوع کنم لطفا راهنمایی نمایید تشکر از لطف شما دوستان عزیز
  • کاظمی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   در مورد وظیفه بگیران که حداقل را دریافت می کنند افزایشی صورت نمی گیرد یا خیلی کم افزایش پیدا می کند
  • عبدالرسول IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 2
   سلام بالاخره حقوق مستمری بگیر به خط فقر میرسد..
  • RO ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 1
   اصلا انصاف نیست این همه تفاوت بین تامین اجتماعی و لشکری_کشوری! همه جور امکانات که دارن، کلی مزایا دارن، هرسال هم حقوقش کلی بالا میره، اما بازنشسته تامین اجتماعی هیچ مزایا و امکاناتی که نداره هیچ، حق و حقوقش هم پایمال داره میشه متاسفم واقعا
   • NL ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
    5 3
    برادر یا خواهر ارجمند بنده بازنشسته کشوری هستم. اصلا مقایسه کشوری با تامین اجتماعی درست نیست. مثل مقایسه کارمند با بازاری یا هر شغل آزاد دیگری. . کارمند تحصیلات عالیه دارد و گزینش شده و در سیسم دولتی 30 سال با حقوق بخور و نمیر زندگی می کند. نوع بازنشستگی دولتی با آزاد فرق دارد. و حقوقشان هم همینطور.
  • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   حقوق باید بر مبنای سابقه کار پست ومدرک باشه گروه ورتبه واینا بیخودی بود ودردسر
  • مج IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   همین فقط باز نشستگان کشوری ادم هستن ما که از تامین اجتماعی هستیم باید باد بخوریم وکف کنیم
  • سعید JP ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   1 1
   مگر بازنشسته های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ داریم چرا فرق و تبعیض قائل میشوید همه تو این مملکت خدمت کردند و بازنشسته شدن بیعدالتی تا کجا
  • بازنشسته IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   اگه میخواهندکاری کنند و دردری از بازنشسته دوا کنند چرا تبصره و اما و اگر گذاشتند و فقط شامل یه عده شده اگه استحقاقی هست چه ربطی به تشویقی داره به همه به به چشم نگاه بشه چرا محدودیت و حداکثر سقف گروه تعیین میکنند .چند تا از این گروهها هم که بدهند مشکلات اینقدر هست که دردری دوا نمیشه .کار را که کرد آن
  • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   2 0
   به داد دل ما زنان سرپرست خانوار هم برسید مستمری بگیرانی که در جوانی خپسر خود رو از دست دادن وبا بچه های صغیر خود زندکی میکنند چگونه با این حقوق زندگی کنند
  • میر محمد سیاهوش IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   سلام امید وارم سال پر برکت باشد برای پست مدیریت چیزی تعلق می گیرد امید وارم همه در رفاه باشند
  • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   2 0
   به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سال۹۹ سه بار بیشتر از بازنشستگان کشوری ولشکری اضافه شد یکبار اول سال ۱۶۰۰۰۰تومان و مردادماه و آخر سال هم ۱۲۰۰۰۰۰تومان به شما اضافه شد در حال حاضر دیپلم تامین اجتماعی بیشتر از یک لیسانس کشوری می گیرند میتوان بررسی کرد اتفاقا اجحاف در حق بازنشستگان کشوری میشود
  • اسدالله زارعی IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   ایابازنشسته ادارات دیگر مشمول استخدام کشوری و تابع قانون نظام هماهنگ و مستمری بگیران تامین اجتماعی باشد مشمول ارتقاء یک گروه وطبقه می‌شود چون فقط صندوق بیمه ای تامین اجتماعی می باشد
  • عبدالرحمن برخورداری IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   اجرای احکام فرهنگیان در سال ۹۶ از مهرماه بوده و طرح هماهنگ برای باز نشستگان برای شش ماه اول آجرها نشد
  • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   واقعا خیلی شرم اوره چقدر تبعیض بخدا از اینکه بازنشسته تامین اجتماعی هستم از خودم بدم میاد دیگه خسته شدیم.با این حقوق های ناچیز ای کاش بازنشسته نشده بودم لااقل حقوقم بالاتر از بازنشستگی بود.کحای دنیا یک بازنشسته بعد سی سال کار بعلت ناچیز بودن حقوق باید مسافرکشی کنه؟
  • رضا IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   سلام برای ارائه مدارک حضوردرجبهه باید مدارک سالهایی که خدنت درجبهه بوده کجا تحویل بدهیم ؟؟؟؟؟
  • سعید اهتمام بر IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
   0 0
   من پاداش آخر سال 70میلیون دادن که راه آهن داد که هنوز اعتراض دارم ولی تامین اجتماعی 280میلیون پاداش گرفته هنوز میگن کم میگیرن الکی شلوغ میکنند که امتیاز شأن را بلاتر ببرند اما کارمندان رسمی دولت در این سی سال هم هیچی نمیگیرند و عیدی تامین اجتماعی ها همیشه سه برابر ما بوده و برای داروخانه هم پولی نمی
  • ممدلی IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
   0 0
   بنده ودوستم همکار بودیم در یک اداره یک مدرک بنده سابقه جبهه هم داشتم در هنگام بازنشستگی حکم بنده مبلغ جزیی از همکارم بیشتر بود بعد از گذشت ده سال دوستم بیش از سه میلیون بیشتر میکیرد الحمدالله دلیل انهم این است افزایش سنواتی تامین در طول این ده سال بیش از بیست در صد نسبت به کشوری بوده این بی عدالتی ر
  • سیدجعفرجلالی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
   0 0
   آیاخدمت6 ماه دوره احتیاط مشمول ایثارگری می شود بر اساس گفته بعضی ارگانها بایستی کارتایثارگری ارائه می شد.لطفاً پاسخ داده و در صورت مثبت راهنمایی کنید
  • بهروز موحد IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
   0 0
   سلام خانم بنده لیسا نسه ودوگروه تشویقی بین سالهای 71تا87 گرفته گروه جدید به ایشان ندادند چرا واز کجا پیگیری کنم