سيد اسد رجبی دبیر سرویس جامعه و سلامت تعداد خبر 371

  • دانشجوی مقطعی دکتری جامعه شناسی گرایش مسایل اجتماعی ایران بوده و از سال ۸۲ و پس از گذراندن دوره آموزش خبرنگاری در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها وابسته به وزارت ارشاد خبرنگاری را آغاز کرده و در حوزه های مختلفی چون حوادث، آموزش عالی، انتظامی، قضایی، شهری و ... فعالیت داشته ام.
    معتقدم سرویس جامعه و سلامت هر خبرگزاری پیشانی ارتباطی با آحاد جامعه محسوب شده و از این حیث دارای اهمیت بسزایی است زیرا بخش بزرگی از مشکلات روزمره مردم در این حوزه قابل پیگیری و ر‌فع است.