فرصتي سوخته براي مديران غير ورزشي

عليرضا نيكبخت واحدي با انعقادقراردادي نه چندان جالب توجه به باشگاه الوصل امارات پيوست، تا ترانسفر ناموفق ديگري دركارنامه استقلال ثبت شود.

گروه ورزشي" مهر": هرچند عليرضا نيكبخت واحدي ازبا انعقاد قراردادي به تيم الوصل امارات پيوست،اما دراين انتقال ابهاماتي وجود داردكه اظهار نظر مديران ومسوولان استقلال نيز نتوانست اين ابهامات را برطرف كند. آنهايي كه سالها به حضوراودرجمع آبيها عادت كرده بودند، نمي توانستند رفتن وي را كه گفته ميشد به تيمهاي اروپايي ترانسفرخواهدشد، به يك تيم عربي باوركنند. همه چيزپس ازآخرين دربي شروع شد، حضورنمايندگان الوصل وديدن بازي نيكبخت ودرنهايت قراربا قريب وپايان ماجرا، امااوحالا درالوصل امارات به دنبال رسيدن به آرزوهايي است كه استقلال به آنها جامه عمل نپوشاند.
نيكبخت شخصا ازاين انتقال نه خوشحال است ونه غمگين، به هرحال اوفرصت كمي داشت تا بتواند با ترانسفربه يك باشگاه خارجي براي آينده برنامه ريزي كند. 20 ارديبهشت 83 آخرين فرصت حضور او در جمع استقلالي ها بود و پس ازآن بايد تيم جديدش را انتخاب مي كرد. پس ازعدم توافق مسوولان استقلال با فنرباغچه وضرر80 هزاردلاري استقلال ازنقل وانتقال نيكبخت ديگردرنگ جايزنبود وپيشنهاد نه چندان اغوا كننده الوصل بايد پذيرفته مي شد، اين درشرايطي بود كه درسفرآبي ها به آلمان اشتوتگارت وديگر تيمهاي آلماني نيز تمايلي به بكارگيري هافبك چپ پاي استقلال ازخود نشان ندادند. مضاف براينكه انبوه طلبكاران اين باشگاه مردمي مديران را مجاب مي كرد تا با اولين پيشنهاد راه را براي اين انتقال بازنمايند.
كامران منزوي معاون ورزشي باشگاه معتقد است:" كادر فني با اين انتقال موافق بود، ضمن اينكه نيكبخت تنها سه ماه ازقراردادش با باشگاه باقي مانده واين ترانسفر مي تواند ازنظر مالي به سود باشگاه باشد."

گرچه دراين ميان شنيده ها حكايت ازاختلاف منزوي وقلعه نويي برسراين انتقال مي دهد، اما هردو طرف اين مساله را تكذيب و براتفاق نظر درتمام اركان باشگاه تاكيد دارند.
قلعه نويي مي گويد:" ما تنها براي 5 بازي نيكبخت را ازدست داديم؛ اما نگران نيستيم وبازيكناني نظير ساجدي ومجاهد(خذيراوي) مي تواند جاي اورا به خوبي پركنند. درمورد اختلاف نظرهايي هم كه عنوان مي شود، اصلا اين طورنيست و برخي ها مي خواهند براي باشگاه مشكل سازي كنند.
اينكه استقلال با ازدست دادن نيكبخت مشكلي را احساس نمي كند، حرف چندان درستي نمي تواند باشد. اويكپاي برنامه ريزيهاي فني وتاكتيكي استقلال وتيم ملي درطول چند سال گذشته بوده وفقدانش مشكلات زيادي را براي استقلال كه حالا بدون پيش بيني هاي اوليه براي قهرماني مي جنگند درپي خواهد داشت.
بهرام اميري يكي ازمعاونين باشگاه ازجمله افرادي است كه با اين نقل وانتقال مخالف است. اميري مي گويد:" من ازجمله افرادي هستم كه ازچهار سال ونيم قبل كه اورا ازمشهد به تهران آوردم، با اوارتباط نزديكي داشته ومي دانم تا چه اندازه براي تيم مفيد بوده است واينكه استقلال حالا دركورس قهرماني دارد، به لطف بازيكناني نظيراواست.
اما اگردرمورد انتقال نيكبخت من تصميم گيرنده نهايي بودم، هيچ وقت موافقت نمي كردم. زيرا مي دانم كه ما حتما ازاين مساله ضربه خواهيم خورد، اينكه ساجدي، مجاهد ويا حتي سيدعباسي مي توانند جاي اورا پركنند ممكن نيست. چون ويژگي هاي فني نيكبخت چيزديگري است كه با اين بازيكنان قابل مقايسه نمي باشد. من وارد بحث مالي انتقال اونمي شوم، اما ازديدگاه فني او كمك بزرگي به استقلال مي كرد ومي توانست براي قهرماني ما موثرترباشد. چون من معتقدم قهرماني استقلال بسياربالاترازمسايل مادي ارزش دارد.
با وجود صحبتهاي اميري مشخص مي شود كه برخلاف گفته هاي منزوي اتفاق نظر جمعي در خصوص اين انتقال وجود نداشته و آنهايي هم كه آن را تكذيب مي كنند، با درنظرگرفتن مصلحتها به اظهارنظرپرداخته اند.
نظري جويباري ازديگرمعاونين قريب اعتقاددارد:" نبايد مسايل موجود دراين انتقال بازشود، چون نكاتي درآن نهفته است كه مي تواند به ضررباشگاه استقلال تمام شود. اونكات مثبت اين قرارداد را خاطرنشان مي كند، به هرحال اين عاقلانه ترين كاري بود كه باشگاه مي توانست انجام دهد. نيكبخت تنها سه ماه با ما قرارداد داشت وما هم تنها منافع باشگاه را ترجيح مي دهيم، اميرقلعه نويي همواره براين تاكيد دارد كه استقلال متكي به يك نفر نيست. ما هم همين اعتقاد را داريم. مضاف براينكه استقلال منبع درآمد خاصي ندارد و بايد به هرنحومشكلات مالي باشگاه رفع شود. اگرما بتوانيم با اين انتقال براي ده بازيكن ديگرشرايط مساعدي براي ادامه همكاري فراهم كنيم، كارارزشمندي است. استقلال امسال ازنظرمالي دربدترين شرايط قراردارد وبايد آن را حل كرد. با رفتن نيكبخت فرصت براي بازيكناني نظير ساجدي مهيا خواهد شد تا خود را به شرايط ايده آل برساند. چه بسا اگر ما اورا به الوصل نمي داديم تا پايان فصل پرسپوليس اورا جذب مي كرد، يعني همان كاري كه ما با هاشمي نسب كرديم."
اينكه مديران استقلال مصلحت انديشي كرده ونيكبخت را ازدسترس رقيب دورنگاه داشته اند نمي تواند چندان كاردرستي باشد، چون به هرحال با پايان يافتن قرارداد اومي شد زمينه ترانسفر بهتري را فراهم كرد وكاري كه فتح اله زاده با بازيكناني نظيردين محمدي وحتي سرژيك تيموريان انجام داد وپولهاي كلاني را براي باشگاه به ارمغان آورد.

مديرعامل سابق استقلال ازاظهار نظردرمورد اين نقل وانتقال خودداري مي كند ومي گويد:" الان زمان حساسي است، اگرحرفي زده شود، مي گويند فلاني خط داده است. به هرحال آنها مديران باشگاه هستند وتصميم گيري هم با آنها است.
فتح اله زاده ادامه مي دهد:" اما زماني كه من فرهاد مجيدي را راهي الوصل كردم، اول قرارداد اورا با استقلال تمديد كردم وسپس او را راهي امارات كردم. اوهم همين شرايط امروزنيكبخت را داشت. فتح اله زاده عذرخواهي مي كند وپاسخگويي را به زمان مناسب تري موكول مي نمايد."
آنچه مشخص است درآمد 90 هزاردلاري استقلال ازاين ترانسفرتنها گوشه كوچكي ازمشكلات با اين تيم را برطرف خواهد كرد. درحاليكه بازيكني مانند نيكبخت دراستقلال مي توانست منبع درآمد بسيارزيادتري براي باشگاه باشد. شايد ديگراستقلال نتواند نيكبخت را دراختيار بگيرد واين فرصتي طلايي براي مديران اين باشگاه بود كه به آساني ازكف دادند وتا مدتهاافسوس آن را خواهند خورد.
حسن كار نيكبخت دراين قرارداد اين است كه اوكليد فسخ وتمديد قرارداد را دست دارد وپس ازآن بعنوان بازيكني آزاد مي تواند به هرجاي دنيا كه خواست سفرنمايد. اما افسوس حضوردرفنرباغچه همچنان بردل اومانده وبعيد نيست تلافي آن را برسرمديران آبي درآورد.
دكترقريب مديرعامل اين باشگاه كه همواره خوشبينانه به مسايل نگاه مي كند ودوست ندارد اشتباهات مديريتي باشگاه را قبول نمايد، درگفت وگوبا يكي ازروزنامه هاي ورزشي دراين باره مي گويد:" باشگاههاي زيادي خواهان نيكبخت بودند، اما مراودات دوستانه ما با الوصل موجب شد تا اورا راهي امارات كنيم، ضمن اينكه اوچندين دعوت نامه ديگرهم داشت."
مساله اين است كه استقلال زمان را براي ترانسفر اين بازيكن ارزشمند به آساني ازدست داده بود ووقتي پيشنهاد الوصل به حمايتهاي فرهاد مجيدي مطرح شد، به سرعت آن را پذيرفت تا خزانه خالي باشگاه بيش ازاين خالي نباشد، حتي به قيمت جدايي بازيكني كه ارزشهاي مادي اوبسياربالاتراز200 هزاردلارالوصلي ها است.
دراين ميان صحبتهاي ابراهيم طالبي كه ترانسفرهاي موفقي را درسالهاي گذشته درباشگاه استقلال داشته شنيدني است.
طالبي خاطرنشان مي كند:" براي من واقعا جاي تعجب دارد كه نيكبخت به اين آساني وبااين قيمت نازل راهي الوصل شده است. نيكبخت يكي ازموثرترين چهره هاي استقلال درطول سالهاي گذشته وهمچنين اين فصل بوده است واينكه درست درشش هفته مانده به پايان ليگ ودرحاليكه استقلال دركورس قهرماني قراردارد به يكباره به الوصل مي رود. من خيلي حلاجي كردم تا بتوانم مفهوم اين حركت را درك كنم اما نتوانستم، نمي دانم چه توجيهي دارد."
طالبي با اشاره به ترانسفرمالي گذشته استقلال مي گويد:" مديران استقلال امسال سه ترانسفر داشته اند كه شامل پاشازاده، يزداني و نيكبخت است كه با بررسي مبالغ رسيده به باشگاه خواهيد ديد كه هيچ كدام ازاين ها چندان قابل توجه وقابل مقايسه با ترانسفرهاي گذشته نيست. من بطورمثال سيروس دين محمدي را سه سال قبل راهي تيم دسته دومي مانيز آلمان كردم كه درآن زمان مبلغي حدود 300 تا 400 ميليون تومان براي باشگاه درآمدزايي داشت وپس ازيكسال هم به استقلال بازگشت. اگرآقايان اجازه مي دادند من نيكبخت را راهي فنر باغچه كنم، چيزي حدود يك ميليارد تومان نصيب باشگاه مي شد. ضمن اينكه قرارداد باشگاه نيزيكسال باقي مي ماند. متاسفانه اين دوستان درامرترانسفرازتوانايي برخوردارنيستند ونمي دانند كه كارهركس نيست خرمن كوفتن. باشگاه در جذب بازيكن خارجي نيزموفق نبود ونمونه آن فابريسيووگومزهستند كه مي دانند چه چيزرا نصيب باشگاه كرده اند. من اعتقاد دارم اگرما ياد مي گرفتيم درجايگاه خودمان توانايي هايمان را به كاربگيريم بسيارموفق ترخواهيم بود.
وي با اشاره به نخستين ديدارهاي خود با قريب تصريح مي كند:" من به ايشان تضمين دادم كه مي توانم با نقل وانتقال بازيكنان و جذب اسپانسريك ميليارد تومان براي باشگاه درآمدزايي نمايم، اما آنها درروزنامه ها نوشتند دشمني ازنوع جديد واينكه طالبي قصد تضعيف تيم قلعه نويي را دارد!"
" شما ببيند من سرژيك تيموريان را كه حتي در ليست 18 نفره استقلال جاي نداشت، به ماينزبردم و200 تا 500 هزارمارك از اين انتقال براي باشگاه كسب درآمده كردم. شما اگرتناسبي بين سه سال قبل وامسال داشته باشيد، خواهيد ديد كه مبلغ انتقال علي موسوي به فورتناكلن درست 5 برابرانتقال نيكبخت به الوصل است. من بخاطردارم زماني يكي ازمعاونين باشگاه درزمان آقاي فتح اله زاده دراروپا با من تماس گرفت وگفت كه وضع مالي باشگاه بسيارنابسامان است ومن دوهفته پس ازاين گفت وگوپاشازاده را راهي لوركوزن كردم. به هرحال من براي كشورم متاسفم سرمايه هايش اينگونه به تاراج مي رود. دليل موفقيت ما درآن زمان هماهنگي من با فتح اله زاده وعدم دخالت ديگران بود ومن درهمين جا به آقاي مهرعليزاده وكفاشيان اعلام مي كنم اين آقايان اينكاره نيستند وبايد بازخواست شوند. اين نوع انتقال ها توهيني به فوتبال ماست ومن بامدرك ودليل آن را ثابت مي كنم."
به هرحال عليرضا نيكبخت واحدي ازاستقلال جدا شد وشايد هيچ گاه اورا دراين باشگاه نبينيم، امااين تجربه خوبي براي مديران آبي است كه سرمايه هاي گرانقدرخود را بي دليل درصندوق تفكرات بسته نگاه نداشته واجازه دهند تا فوتبال ما پويايي لازم را داشته باشند.
اينكه حق نيكبخت الوصل، فنر باغچه ويا تيمهاي بزرگترديگري است، جاي شكي نيست كه توان بازيكنان ما بسيار بالاترازاينها است و مديران ما بايد اين واقعيت را درك نمايند كه به آساني با سرنوشت ورزشكاران نبايد بازي كرد وبا تصميم گيريهاي آني و قطعي بر مشكلات گذشته اضافه نكنند.

کد خبر 57382

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 14 =