قیمت انواع ماهی پنج‌شنبه شانزدهم تیرماه ۱۴۰۱

تازه‌ترین قیمت‌های انواع ماهی امروز پنج‌شنبه شانزدهم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران، قیمت انواع ماهی در تهران، امروز پنج‌شنبه شانزدهم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

نوع ماهی قیمت (ریال)
ماهی شمال، اردک ماهی (بالای ۷۰۰ گرم) ۹۸۰,۰۰۰
ماهی سفید شمال آزاد (بالای ۸۰۰ گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰
ماهی سفید شمال آزاد (بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم) ۱,۱۵۰,۰۰۰
ماهی شمال، سوف (بالای ۸۰۰ گرم) ۸۶۰,۰۰۰
ماهی شمال، سوف (بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم) ۸۰۰,۰۰۰
ماهی شمال، سیم ۲۹۰,۰۰۰
ماهی شمال، کفال (بالای ۸۰۰ گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماهی شمال، کفال (بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم) ۹۵۰,۰۰۰
ماهی شمال، کیلکا ۲۲۰,۰۰۰
ماهی پرورشی آمور (بالای ۱۵۰۰ گرم) ۶۲۰,۰۰۰
ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) ۶۵۰,۰۰۰
ماهی پرورشی بیگ هد (بالای ۲۰۰۰ گرم) ۳۶۰,۰۰۰
ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰ گرم) ۳۳۰,۰۰۰
ماهی پرورشی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰ گرم) ۲۹۰,۰۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان (بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) ۸۰۰,۰۰۰
ماهی کپور دریایی شمال (بالای ۴۰۰ گرم) ۶۰۰,۰۰۰
ماهی کپور (بالای ۱۵۰۰ گرم) ۴۹۰,۰۰۰
ماهی کپور (بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) ۴۵۰,۰۰۰
ماهی شیر (بچه شیر) با سر و دم بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم ۱,۴۰۰,۰۰۰
ماهی شیر (بچه شیر) با سرو دم بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماهی بیاح (بالای ۲۰۰ گرم) ۳۸۰,۰۰۰
ماهی پرستو (کمتر از ۵۰۰ گرم) ۶۵۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه (بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۱,۲۵۰,۰۰۰
ماهی راشکو (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۱,۵۰۰,۰۰۰
ماهی راشکو (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰
ماهی خامه ماهی (زیبا) بالای ۳۰۰۰ گرم ۳۹۰,۰۰۰
ماهی خامه ماهی (زیبا) بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم ۴۴۰,۰۰۰
ماهی سارم (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۴۹۰,۰۰۰
ماهی سارم (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) ۴۵۰,۰۰۰
ماهی سرخو اصل (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماهی سرخو اصل (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰
ماهی سکن با سرودم (بالای ۲۰۰۰ گرم) ۹۹۰,۰۰۰
ماهی سنگسرطلایی (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۹۹۰,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۹۳۰,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۷۵۰,۰۰۰
ماهی پرورشی سی بس ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماهی شانک (بالای ۴۰۰ گرم) ۹۰۰,۰۰۰
ماهی شوریده (بالای ۷۰۰ گرم) ۱,۵۰۰,۰۰۰
ماهی شوریده (بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۱,۵۵۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۱,۸۵۰,۰۰۰
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰ گرم ۶۸۰,۰۰۰
ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۷۸۰,۰۰۰
ماهی عروس (بالای ۷۰۰ گرم) ۵۹۰,۰۰۰
ماهی قباد (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۱,۰۵۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۹۵۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین ۰۰۰ ۱ تا ۳۰۰۰ گرم) ۹۵۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۸۰۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۸۵۰,۰۰۰
ماهی کتو (بالای ۵۰۰ گرم) ۳۰۰,۰۰۰
ماهی کفشک (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱,۰۵۰,۰۰۰
ماهی کفشک (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰
ماهی گیش مقوا (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) ۶۵۰,۰۰۰
ماهی گیش مقوا (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۷۵۰,۰۰۰
ماهی گیش مقوا (بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۵۵۰,۰۰۰
ماهی میش شکم پر (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۸۵۰,۰۰۰
ماهی میش شکم پر (بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم) ۷۵۰,۰۰۰
ماهی میش شکم خالی (بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم) ۸۹۰,۰۰۰
ماهی هامور (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماهی هامور (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۱,۱۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایز S ۱,۴۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایز M و L ۱,۵۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد حسون سایز L ۲۶۰,۰۰۰
ماهی منجمد حسون سایز M ۲۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد حلوا سیاه سایز XL ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد حلوا سیاه سایز L ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد حلوا سیاه سایز M ۱,۰۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد راشگو سایز L و XL ۱,۲۶۰,۰۰۰
ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایز L ۲۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد سارم صنعتی سایز L و XL ۳۸۰,۰۰۰
ماهی منجمد سرخو سایز L ۹۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایز L ۴۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایز M ۳۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایز L و M ۶۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد سنگسر طلایی سایز L ۹۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد شوریده داخلی سایز XL ۱,۲۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد شوریده داخلی سایز L ۱,۱۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد شوریده داخلی سایز M ۱,۰۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰ گرم ۱,۵۳۰,۰۰۰
ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۱,۸۳۰,۰۰۰
ماهی منجمد طلال سایز L ۳۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰ گرم ۸۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰ گرم ۷۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد کفشک سایز XL ۹۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد کفشک سایز L ۹۰۰,۰۰۰
ماهی منجمد گیش معمولی سایز L ۵۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد گیش مقوایی سایز L ۶۵۰,۰۰۰
ماهی منجمد میش سایز X و XL ۵۵۰,۰۰۰
میگو منجمد دریایی با سرسایز ۵۱، ۶۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
میگو منجمد دریایی با سرسایز ۴۱، ۵۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
میگو منجمد دریایی با سرسایز ۳۱، ۴۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
ماهی منجمد هامور سایز XL ۹۹۰,۰۰۰
ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان (بالای ۳۰۰ گرم) ۸۵۰,۰۰۰
ماهی زنده آمور (بالای ۱۲۰۰ گرم) ۷۰۰,۰۰۰
ماهی زنده پرورشی کپور (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۵۴۰,۰۰۰
ماهی زنده فیتوفاگ (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۳۸۰,۰۰۰
ماهی زنده بیگ هد (بالای ۲۰۰۰ گرم) ۴۲۰,۰۰۰
ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰
ماهی شهری بالای ۱۰۰۰ گرم ۸۲۰,۰۰۰
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز زیر ۱۰۰۰ گرم ۶۵۰,۰۰۰
میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix) ۱,۲۸۰,۰۰۰
ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L) ۷۸۰,۰۰۰
ماهی منجمد ماهی شهری سایزl ۶۹۰,۰۰۰
میگو منجمد پرورشی مخلوط (mix) ۱,۲۲۰,۰۰۰
میگوی دریایی تازه با سر مخلوط (سایز ۵۱، ۶۰) ۱,۳۸۰,۰۰۰
ماهی گیش انواع (خانجان، لوله‌ای و…) بالای ۱۰۰۰ گرم ۶۰۰,۰۰۰
ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای ۵۰۰ گرم) ۸۹۰,۰۰۰
ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای ۵۰۰ گرم) ۸۲۰,۰۰۰
ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم ۸۵۰,۰۰۰
ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰
ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۹۲۰,۰۰۰
ماهی همام (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۸۲۰,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۳۳۰,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۶۸۰,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۷۰۰,۰۰۰
ماهی زبان ۵۹۰,۰۰۰
ماهی منجمد کیلکا ۱۸۰,۰۰۰
ماهی منجمد، سی بس ۱,۱۵۰,۰۰۰
ماهی پرورشی تیلاپیا ۴۹۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون پرورشی صید شده ۱,۷۵۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون زنده (بالای ۳کیلوگرم) ۱,۸۵۰,۰۰۰
ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۲,۱۰۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون فیله شده ۲,۵۰۰,۰۰۰
ماهی تن (هوور، گیدر، زرده) ۵۰۰,۰۰۰
ماهی پرورشی سی بریم ۸۰۰,۰۰۰
ماهی سرخو سایر انواع (چمن، سبیتی، مهاجر، دندانه) بالای ۱۰۰۰ گرم ۹۹۰,۰۰۰
ماهی سرخو عینکی (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۶۵۰,۰۰۰
ماهی گالیت (خرک) بالای ۱۰۰۰ گرم ۶۵۰,۰۰۰
ماهی حمام (کبوتر) بالای ۱۰۰۰ گرم ۴۸۰,۰۰۰
ماهی ساردین جنوب ۲۶۰,۰۰۰
ماهی روهیتا ۶۰۰,۰۰۰
ماهی زرده ۴۳۰,۰۰۰
ماهی سالمون نروژی وارداتی (بالای ۲۰۰۰ گرم) ۴,۵۰۰,۰۰۰
ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۵,۰۰۰,۰۰۰
کد خبر 5532963

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha